Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz - OpenLEX

Darmorost Elżbieta, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 17 grudnia 2012 r.
Autor komentarza:

Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz

Autor fragmentu:

Wstęp

Celem tego opracowania jest próba przybliżenia Czytelnikowi regulacji prawnych zawartych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), przede wszystkim na podstawie wykładni językowej tekstu prawnego oraz na skromnym, lecz ważnym dorobku orzecznictwa i doktryny.

Należy wyjaśnić, że rozwiązania prawne zawarte w komentowanej ustawie mają istotne znaczenie zarówno dla działalności organów państwa, jak i dla jego obywateli. Ich celem jest powszechna informatyzacja państwa oraz stworzenie tzw. społeczeństwa informacyjnego przez umożliwienie obywatelowi załatwiania spraw administracyjnych bez konieczności wychodzenia z domu oraz bez konieczności ponoszenia znacznych nakładów finansowych związanych z wydaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Bariera finansowa, z jaką mamy do czynienia, przy wydawaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego stanowiła znaczne utrudnienie w rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i przyczyniła się w istotny sposób do wprowadzenia regulacji zawartych w niniejszej ustawie.

Uchwalenie w 2005 r. komentowanej ustawy stanowiło kolejny krok w kierunku pełnej realizacji przyjętego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Radę Ministrów planu działania w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i integracji Polski z Unią Europejską. Rozwiązania prawne przyjęte w komentowanej ustawie wpisywały się w jedną z najważniejszych inicjatyw realizowanych w Unii Europejskiej. Była nią inicjatywa: e-Europa 2005 Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich, w której e-government (elektroniczna administracja) odgrywa istotną rolę. Dokument ten zakłada, że organy władzy publicznej powinny zapewnić powszechny dostęp on-line do informacji publicznych oraz umożliwić obywatelom i innym zainteresowanym podmiotom załatwianie swoich spraw z zakresu administracji publicznej w sposób interaktywny, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Jednym z podstawowych celów komentowanej ustawy miało być, jak zapewniał projektodawca, „zapewnienie korzystnego środowiska prawnego w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego, w szczególności przez stworzenie ram normatywnych do funkcjonowania elektronicznej administracji. W ten sposób stanie się możliwe zapewnienie obywatelom łatwiejszego dostępu do urzędów administracji publicznej przez uczynienie z urzędów instytucji zorientowanych na potrzeby obywateli i dostępnych 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu” (uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, druk sejmowy nr 1934).

Komentowana ustawa była zmieniana jedenaście razy, przy czym trzykrotnie w sposób zasadniczy - były to zmiany wynikające z: ustawy z 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65), ustawy 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 127, poz. 817) oraz ustawy z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 230).

Przedmiotowy komentarz został opracowany na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu 17 grudnia 2012 r., z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1 lipca 2013 r. Podstawę opracowania komentarza stanowił tekst ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 20 kwietnia 2005 r. Nr 64, poz. 565 wraz ze zmianami.

W komentarzu nie zostały umówione przepisy zawarte w rozdziale 5 ustawy, zawierające zmiany w przepisach obowiązujących, ze względu, że omawianie zmian, które weszły w życie, do polskiego systemu prawa, siedem lat temu nie jest celowe. Szczegółowo natomiast omówiono: przepisy ogólne; Plan Informatyzacji Państwa oraz projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu; systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych, rejestry publiczne oraz wymiana informacji w postaci elektronicznej między podmiotami publicznymi; badanie zgodności oprogramowania interfejsowego z rozwiązaniami określonymi przez podmioty publiczne oraz kontrola przestrzegania przepisów ustawy, a także regulacje zawarte w przepisach przejściowych i końcowych.

Zważywszy na szczególnie doniosłą rolę przepisów o elektronicznej administracji, w tym w zakresie możliwości załatwiania spraw administracyjnych bez konieczności wychodzenia z domu - za pomocą usług administracji publicznej, przedkładam niniejsze opracowanie czytelnikom, licząc na jego praktyczną przydatność.

Elżbieta Darmorost

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

W art. 1 został określony przedmiotowy zakres ustawy. Zakres ten jest zdefiniowany w 10 punktach; jego celem jest ochrona interesu publicznego, w tym zachowanie przez Państwo możliwości swobody wyboru technologii w procesach informatyzacji realizacji zadań publicznych.

W literaturze prawniczej interes publiczny jest utożsamiany z interesem społecznym, który także nie jest zdefiniowany przez ustawodawcę. Interes społeczny jest klauzulą generalną, niezdefiniowaną, jej treść nadaje co do zasady organ orzekający. Interes społeczny jest wyjaśniany jako interes dający się odnieść potencjalnie do wielu niezindywidualizowanych adresatów traktowanych jako wspólny podmiot. Ma on sprzyjać realizacji interesu indywidualnego, ale nie odwrotnie. Orzecznictwo, najczęściej na podstawie art. 7k.p.a., stanowi, iż w sytuacji sprzeczności między interesem publicznym a interesem indywidualnym jednostki, obywatela można obarczyć nowymi obowiązkami lub ograniczyć dotychczasowe prawa obywateli,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX