Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - OpenLEX

Czechowski Paweł (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2015
Stan prawny: 9 marca 2015 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Autor fragmentu:

Słowo wstępne

Komentarz do ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przedstawia złożoną materię prawną obejmującą problematykę ustrojową, materialną i procesową.

Przedmiotowa ustawa od momentu wejścia w życie do chwili obecnej była nowelizowana kilkadziesiąt razy. Nowelizacje ustawy spowodowane były przekształceniami ustrojowymi oraz koniecznością dostosowania treści norm prawnych do potrzeb rozwoju gospodarki rynkowej. Istotnego impulsu dla przeprowadzonych nowelizacji ustawy dostarczyła wieloetapowa reforma administracji publicznej, w tym rządowej i samorządowej. Spowodowała ona zmiany kompetencji organów administracji publicznej, które wymusiły rozszerzenie regulacji normatywnych komentowanej ustawy oraz ustaw towarzyszących. O skali występującej dynamiki zmian ustawy świadczy fakt, że od 2004 do 2014 r. opublikowano trzykrotnie jej teksty jednolite.

Komentowana ustawa, mimo że nie reguluje całości problematyki gospodarki nieruchomościami w ramach obowiązującego systemu prawa, zajmuje pośród kilkunastu innych ustaw wiodącą pozycję.

Jak wskazał ustawodawca w art. 2, "ustawa nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami", jednakże często w innych ustawach występuje odwołanie do definicji lub regulacji sformułowanych w komentowanej ustawie.

W ramach założeń przyjętych przez autorów komentarza uwzględniono również definicje normatywne zawarte w innych ustawach, do których nawiązuje niniejsza ustawa. W wyniku powyższego wystąpiła potrzeba poddania analizie wybranych elementów koegzystencji normatywnej komentowanej ustawy z innymi aktami prawnymi. Znalazło to swój wyraz zarówno w powoływanym piśmiennictwie prawniczym, jak i stanowisku judykatury.

Komentarz uwzględnia również przepisy wykonawcze wraz z objaśnieniem ich wzajemnego powiązania z tekstem ustawy.

Autorzy komentarza wywodzą się ze środowiska akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania. Mają wieloletnie doświadczenie zawodowe na płaszczyźnie naukowej, dydaktycznej oraz praktycznej w ramach prowadzonego doradztwa prawnego, wyceny nieruchomości oraz wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego.

Komentarz, który oddajemy do rąk Czytelników, uwzględnia stan prawny na dzień 9 marca 2015 r. Skierowany jest do praktyków, w szczególności do osób wykonujących zawody prawnicze w ramach działalności orzeczniczej - sądowej i administracyjnej oraz obsługi i doradztwa prawnego, pracowników organów administracji publicznej, inwestorów, a także do osób prowadzących działalność zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie lub zarządzania nieruchomościami.

Paweł Czechowski

Warszawa, marzec 2015 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)[Zakres przedmiotowy]

1.

Artykuł 1 określa przedmiotowy zakres ustawy w aspekcie zasad regulacji ustawowej dotyczącej gospodarowania nieruchomościami bez względu na ich przynależność podmiotową (por. J. Szachułowicz, w: J. Szachułowicz, M. Krassowska, A. Łukaszewska, Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, red. J. Szachułowicz, Warszawa 2003, s. 11). Termin "gospodarowanie nieruchomościami" nie jest jednoznacznie definiowany przez ustawę. W związku z tym w literaturze przedmiotu przyjęto, że pojęcie gospodarowania nieruchomościami - to ogół czynności faktycznych i prawnych, które składają się na zarządzanie, dysponowanie, zajmowanie się nieruchomościami (por. G. Bieniek, w: G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2011, s. 82).

Ustawodawca, określając problematykę zakresu gospodarki nieruchomościami w art. 1 ust. 1 pkt 1-7, jednoznacznie określił, że wszystkie te czynności związane są z zakresem gospodarki nieruchomościami. Uregulowania dotyczące...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX