Gonet Wojciech, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Wzory umów i regulaminów

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2010
Stan prawny: 17 lipca 2010 r.
Autor komentarza:

Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz. Wzory umów i regulaminów

Autor fragmentu:
Ogólneall()

Wprowadzenie

Ustawa o gospodarce komunalnej jest zasadniczym aktem regulującym zakres i sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego. Zawarta w niej regulacja nie jest jednak kompletna. Regulacje w przedmiotowym zakresie zawarte są również m.in. w ustawie o finansach publicznych, ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz w ustawach ustrojowych o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Całość regulacji jest złożona i w praktyce nastręcza trudności w stosowaniu. W niniejszym Komentarzu starano się zwrócić uwagę na trudne w interpretacji kwestie dotyczące np. przedmiotu działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego, form organizacyjno-prawnych, jakimi mogą się posłużyć poszczególne szczeble samorządu terytorialnego w prowadzeniu gospodarki komunalnej, oraz prowadzenia działalności w dwóch sferach: użyteczności publicznej i komercyjnej.

Gospodarka komunalna swym zakresem obejmuje prowadzenie działalności w sferze użyteczności publicznej oraz dozwolonej komercyjnej. Podział między tymi strefami w praktyce jest trudny do jednoznacznego ustalenia. Zarówno jedna, jak i druga działalność może być prowadzona w celu świadczenia usług powszechnie dostępnych, np. świadczenie usług połączeń telefonicznych, internetowych. Potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej, zgodnie z prawem A. Wagnera, stale wzrastają. Zakres przedmiotowy gospodarki komunalnej podlega ciągłej ewolucji. Dotyczy to w szczególności aktywności w sferze użyteczności publicznej. Prowadzenie działalności w tej sferze może być źródłem zysków, jak ma to miejsce w działalności komercyjnej. Dotyczy to w szczególności realizacji gospodarki komunalnej przez partnerstwo publiczno-prywatne czy też koncesję na roboty budowlane lub usługi, gdzie z założenia strona prywatna skłonna jest zaangażować się w przedsięwzięcie, jeżeli osiągnie zysk.

W zakresie podmiotowym można zauważyć, że rola jednostek samorządu terytorialnego sprowadza się coraz częściej do regulatora gospodarki komunalnej na jej terytorium przez zawieranie wieloletnich umów na realizację usług (inwestycji), wydawanie zezwoleń, zawieranie umów koncesji lub partnerstwa publiczno-prywatnego. Usługi transportowe, dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, świadczenie usług oczyszczania w jednostkach samorządu terytorialnego przestały być wyłączną domeną podmiotów zależnych samorządu terytorialnego. Można także zaobserwować inny trend, tj. angażowanie się jednostek samorządu terytorialnego w dozwoloną działalność komercyjną, np. wydawniczą, edukacyjną, nabywanie akcji banków i towarzystw ubezpieczeniowych, które niekoniecznie są źródłem zysków przez wypłatę dywidendy. Powyższe przykłady wskazują na trudność w jednoznacznym dokonaniu podziału między sfery użyteczności publicznej i komercyjną, mimo regulacji w tym zakresie zawartej m.in. w ustawie o finansach publicznych. Powyższe kwestie również zostały podjęte w Komentarzu.

Do Komentarza załączono wzory regulaminów i umów dla samorządowych zakładów budżetowych i spółek komunalnych.

Piaseczno, maj 2010 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Zakres przedmiotowy aktywności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego jest wyznaczony realizacją zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej oraz realizacją zadań komercyjnych w zakresie określonym przez ustawę. Do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu (art. 7 ust. 1 u.s.g.):

1)

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2)

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3)

wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

4)

działalności w telekomunikacji;

5)

lokalnego transportu zbiorowego;

6)

ochrony zdrowia;

7)

pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

8)

gminnego budownictwa mieszkaniowego;

9)

edukacji publicznej;

10)

kultury, w tym bibliotek gminnych i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX