Banasiński Cezary, Jaroszyński Krzysztof Maurycy, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2017
Stan prawny: 1 lutego 2017 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Słowo wstępne

Prawna problematyka gospodarki komunalnej jest dziedziną stosunkowo młodą, rozwijającą się w obecnej postaci od czasu przywrócenia gospodarki rynkowej i reaktywacji samorządu terytorialnego. Od uchwalenia ustawy mija dokładnie 20 lat. Problematyka ta nie stanowi jednak dziedziny niszowej, ale znajduje swoje należne miejsce w podręcznikach do nauki prawa administracyjnego gospodarczego; jest także przedmiotem pogłębionych analiz doktrynalnych w monografiach poświęconych wybranym problemom badawczym oraz komentarzy do ustawy z 1996 r. o gospodarce komunalnej.

Powodem przygotowania niniejszego komentarza jest potrzeba analizy i podsumowania doświadczeń w stosowaniu ustawy o gospodarce komunalnej przez cały okres 20 lat od jej uchwalenia. Nie bez znaczenia dla podjęcia pracy nad komentarzem było także nowe orzecznictwo, zapadłe na gruncie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, jak i nowe poglądy doktryny, z którymi autorzy niniejszego komentarza nie zawsze się zgadzają.

Niniejsze opracowanie stanowi kompromis między kompleksową naturą problematyki gospodarki komunalnej a potrzebą przedstawienia jej w sposób zwięzły i praktyczny. Zamiarem autorów było też przygotowanie opracowania niepoddającego się szybkiej dezaktualizacji. Mamy nadzieję, że osoby zainteresowane, zarówno praktycy, tj.: pracownicy samorządowi, sędziowie, radcowie prawni i adwokaci, jak i teoretycy, zajmujący się prawem samorządowym, znajdą w niniejszym opracowaniu interesujący dla siebie materiał.

Autorzy komentarza chcą też przypomnieć, że współautorem ustawy o gospodarce komunalnej jest, przedwcześnie zmarły, prof. Michał Kulesza, wybitny znawca problematyki prawa samorządowego; prof. Michał Kulesza był także jednym z autorów pierwszego komentarza do ustawy o gospodarce komunalnej; Jemu też autorzy dedykują przedłożone opracowanie.

Cezary Banasiński i Krzysztof Jaroszyński

Warszawa, październik 2016 r.

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

I.1.

Przepis art. 1 ust. 1 u.g.k. określa zakres regulacji komentowanej ustawy. Na zakres ten składają się zasady i formy gospodarki komunalnej. Chodzi zatem o sposób jej wykonywania, nie zaś o określenie konkretnej treści zadań wykonywanych przez samorząd. Przepis ten jednocześnie zmierza do doprecyzowania pojęcia gospodarki komunalnej w rozumieniu ustawy. Można powiedzieć, że wynika z niego zarys definicji tego pojęcia, przy czym pozostaje on ogólny i niedookreślony. Niewątpliwie należy łączyć go z regulacją art. 1 ust. 2u.g.k., definiującego zadania o charakterze użyteczności publicznej, które, zgodnie z wolą ustawodawcy, stanowią szczególny przypadek gospodarki komunalnej. Użyteczność publiczna stanowi podstawową sferę aktywności jednostek samorządu terytorialnego, dlatego w omawianym kontekście ten szczególny przypadek jest jednocześnie najważniejszą, najszerzej regulowaną w polskim prawie dziedziną gospodarki komunalnej. W ten sposób ustawodawca zarysowuje zakres...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX