Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 czerwca 2018 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz. Tom I. Art. 1–157

Autor fragmentu:

Wstęp

Za prototyp funduszu inwestycyjnego uważany jest utworzony w 1822 r. w Brukseli fundusz, umożliwiający jego uczestnikom inwestowanie w zagraniczne papiery wartościowe (A. Gawrysiak-Zabłocka [w:] Szczególne formy spółek, red. A. Kidyba, Warszawa 2017, s. 938). W Polsce pierwszym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, występujących jako fundusze powiernicze, była ustawa z 22.03.1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. z 1994 r. poz. 239 ze zm.). Fundusze powiernicze zaliczane były do funduszy typu otwartego, a więc charakteryzowały się zmienną liczbą uczestników. Cytowany akt znowelizowała ustawa z 28.08.1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2002 r. poz. 448 ze zm.) w takim zakresie, że fundusz stawał się wyodrębnioną masą majątkową, wyposażoną w osobowość prawną, tworzoną, zarządzaną i reprezentowaną przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Stworzono wyjątkową w polskim prawie konstrukcję, w której organem osoby prawnej jest inna osoba prawna. Ustawa z 1997 r. wprowadziła podział na fundusze otwarte, fundusze otwarte specjalistyczne, fundusze zamknięte i fundusze mieszane. Ostatnim aktem ustawowym regulującym problematykę funduszy inwestycyjnych była ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych. Jej tytuł został zmieniony ustawą z 31.03.2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 615) i brzmi: „Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi”. Właśnie ustawie z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi poświęcona jest niniejsza publikacja. Tom I zawiera komentarz do art. 1–157 u.f.i.

W opracowaniu skomentowano kolejne działy ustawy: przepisy ogólne; tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych; towarzystwo funduszy inwestycyjnych; alternatywna spółka inwestycyjna i zarządzający ASI; przejęcie kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym i notowanymi emitentami; depozytariusz; rodzaje funduszy inwestycyjnych.

Komentarz jest napisany przez praktyków, radców prawnych i adwokatów zajmujących się na co dzień problematyką funduszy inwestycyjnych.

Publikacja jest pracą zbiorową, ale nie wspólną, stąd każdy z Autorów odpowiada za swoje poglądy.

Lublin–Warszawa, 20 czerwca 2018 r.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy ustawy

1.Przedmiot regulacji

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jest częścią podstawowej regulacji z zakresu prawa rynku kapitałowego, normującej materię funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Do głównych aktów normatywnych obejmujących działalność funduszy, a pozostających poza zakresem powołanej ustawy, należą przepisy dotyczące zasad obrotu, których to zakres reguluje ustawa z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawa z 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Poza zakresem ustawy o funduszach inwestycyjnych znajduje się również nadzór nad działalnością funduszy, spółek zarządzających, jak i TFI, który funkcjonuje na gruncie ustawy z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy z 29.07.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.

2.Zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Materia ustawy o funduszach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację