Ustawa o fundacjach. Komentarz - OpenLEX

Cioch Henryk, Kidyba Andrzej, Ustawa o fundacjach. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2007
Stan prawny: 1 lutego 2007 r.
Autorzy komentarza:

Ustawa o fundacjach. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Słowo wstępne

W Polsce działa około 9 tysięcy fundacji (według stanu na 30 czerwca 2006 r. - 8840). Zwiększenie liczby tych podmiotów wiąże się przede wszystkim z odejściem od reglamentacji tworzenia fundacji, będącej następstwem działania centralnego systemu ich rejestracji. Dzięki zmianie polegającej na decentralizacji rejestru, jest większa szansa na wykorzystanie tej konstrukcji prawnej dla budowania państwa obywatelskiego.

Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach w swoim dotychczasowym kształcie, po nowelizacjach w 1991 i 2006 roku, odbiega znacznie od pierwszej wersji z 1984 r. Z pewnością będzie ona dalej ewoluowała w miarę rozwoju stosunków społecznych i gospodarczych. Należy mieć nadzieję, że ewentualne zmiany będą wynikiem wniosków z działania fundacji w ostatnich latach, a nie następstwem "psucia" fundacji przez takie zmiany, które są rezultatem decyzji politycznych.

Wspomniana liczba działających fundacji powoduje konieczność przygotowania opracowania typu komentarzowego, którego celem jest wyjaśnienie istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów. Dlatego też zamierzeniem Autorów jest nie tylko ukierunkowanie się na rozważania teoretyczne, ale wprowadzenie również wątków istotnych z punktu widzenia praktyki.

Komentarz do ustawy o fundacjach odnosi się do fundacji działających na zasadach ogólnych określonych w ustawie o fundacjach. Skomentowany został każdy z przepisów tej ustawy. Jednakże w związku z działaniem fundacji, których funkcjonowanie oparte jest na przepisach szczególnych, zaprezentowano teksty ustaw i omówiono specyfikę tych fundacji, przede wszystkim w stosunku do fundacji działających na zasadach ogólnych.

Książka jest adresowana zarówno do organów, innych praktyków działających w fundacjach, ich doradców prawnych i finansowych.

W naszym przekonaniu może okazać się również pożyteczna dla praktyków wymiaru sprawiedliwości - sędziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych oraz studentów kierunków prawniczych, administracyjnych, ekonomicznych, politologicznych czy zarządzania.

Książka stanowi opracowanie zbiorowe, ale nie wspólne, wobec czego każdy z Autorów odpowiada indywidualnie za prezentowane poglądy. Te ostatnie zostały w maksymalnym stopniu zunifikowane, ale ze względu na wcześniejsze badania Autorów, nie zawsze są one zupełnie zgodne.

Komentarz uwzględnia stan ustawodawstwa, literatury i orzecznictwa na dzień 1 stycznia 2007 r.

Lublin, marzec 2007 r.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 1Cele

1.Przedmiot działalności statutowej fundacji (cele)

Cele zakładanej fundacji są określane przez fundatora. Zakres swobody w tym zakresie ograniczony jest treścią tego artykułu. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że cele fundacji muszą być zgodne z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto muszą one mieć charakter społecznie lub gospodarczo użyteczny. To ostatnie ograniczenie wyłącza możliwość tworzenia fundacji rodzinnych. (Podobnie sytuacja kształtuje się w Austrii. W orzeczeniu austriackiego Sądu Najwyższego z 16 listopada 1966 r. (Z 606232/1966) wyraźnie wyłączono możliwość tworzenia różnego rodzaju fundacji rodzinnych).

Określenie celu jest elementem konstytutywnym każdej fundacji. Sprecyzowanie tego celu nadaje fundacji specyficzną indywidualność. Następuje to w akcie fundacyjnym. Nie może on być później zmieniony. Może jedynie po spełnieniu wielu wymogów zostać poddany modyfikacjom (szerzej H. Cioch, Przekształcenie fundacji, SP 1988, nr 4). Fundacje mogą realizować jednocześnie kilka celów ("Podkreśla...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?