Lipiec-Warzecha Ludmiła, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: ABC 2011
Stan prawny: 15 lutego 2011 r.
Autor komentarza:

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz

Autor fragmentu:

WSTĘP

Niniejsza publikacja dotyczy teoretycznych i praktycznych zagadnień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Praca ma formę klasycznego komentarza do ustawy, opartego na analizie poszczególnych przepisów, wyjaśniającego problematykę aktu prawnego. Komentarz zawiera przede wszystkim objaśnienie przepisów i propozycje co do ich stosowania. Przedstawiono w nim także ewolucję poszczególnych regulacji i instytucji prawnofinansowych, poprzez porównanie ich z odpowiednimi przepisami ustawy o finansach publicznych z 2005 r. oraz - gdy było to konieczne - z regulacjami wcześniejszymi, a także genezę nowych unormowań. Nie pominięto również kwestii spornych w doktrynie i orzecznictwie administracyjnym i sądowym, prezentując stanowiska przedstawicieli nauki prawa finansowego, a komentowane zagadnienia ilustrując przykładami i tezami z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz regionalnych izb obrachunkowych.

Komentarz adresowany jest do dysponentów i beneficjentów środków publicznych, w szczególności kierowników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych rządowych i samorządowych, służb finansowych, kontrolnych i nadzorczych, a także podmiotów spoza sektora finansów publicznych, gospodarujących przekazanymi im środkami publicznymi, np. w drodze dotacji lub płatności. Publikacja może być użyteczna dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych specjalizujących się w problematyce finansów publicznych, organów kontroli finansowej, posłów, senatorów i radnych. Książka może być cenną pomocą naukową dla studentów wydziałów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, uczestników studiów podyplomowych i szkoleń, a także innych osób zainteresowanych problematyką gospodarowania środkami publicznymi.

Komentarz uwzględnia stan prawny, orzecznictwo i piśmiennictwo na dzień 15 lutego 2011 r., w tym akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2009 r. oraz jej nowelizację z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 257, poz. 1726).

Autorka będzie wdzięczna za wszelkie uwagi, opinie i wątpliwości Czytelników dotyczące kwestii omówionych w komentarzu (ludmila.lipiec@gmail.com).

Autor fragmentu:
Art. 1

Zakres przedmiotowy ustawy o finansach publicznych

Artykuł 1, podobnie jak art. 1 u.f.p. z 2005 r., wyznacza przedmiotowy zakres ustawy o finansach publicznych (zakres podmiotowy stosowania ustawy określony został w art. 4). Kryterium doboru w art. 1 haseł określających treść ustawy nie jest jasne. Przede wszystkim nie są one tożsame z systematyką określoną w poszczególnych działach i rozdziałach ustawy, ani w zakresie terminologii, ani kolejności zamieszczenia. Nie wiadomo, dlaczego zakres i zasady działania oraz organizacja jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych zostały ujęte w odrębnym punkcie niż zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych (określenie organizacji których nie jest już wymagane). Trudno ustalić, o jakie zasady działania chodzi w pkt 1 i 2, skoro pkt 3stanowi o zasadach funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej. Nie wiadomo, czy zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX