Aleksandrowicz Tomasz R., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 2 stycznia 2008 r.
Autor komentarza:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepisy Dyrektywy Rady z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku (90/313/EWG) [Dz. Urz. WE L 1990 r. Nr 158, s. 56-58], która utraciła moc dnia 14 lutego 2005 r. na podstawie art. 11 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG [Dz. Urz. UE L 2003 r. Nr 41, str. 26].

Art. 1 ust. 1 wprowadza ogólną zasadę, uznającą każdą informację o sprawach publicznych za podlegającą udostępnieniu w trybie przewidzianym ustawą. Można więc uznać, że wszelkie wyłączenia umożliwiające zachowanie informacji publicznych w tajemnicy potraktowane zostały przez ustawodawcę jako wyjątek od ogólnej reguły, jaką jest jawność życia publicznego. Ustawowa definicja informacji publicznej jest nader ogólna i podczas prac legislacyjnych zarzucano jej nawet obarczenie błędem logicznym ignotum per...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX