Zwolak Tomasz, Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2010
Stan prawny: 3 kwietnia 2010 r.
Autor komentarza:

Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Chociaż przepisy ustawy o czasie pracy kierowców regulują sytuację prawną tej grupy osób to jednak same nie określają pojęcia „kierowca”. Dlatego też w celu jego zdefiniowania, a tym samym ustalenia do kogo należy stosować przepisy ustawy należy sięgnąć do innych aktów prawnych. Tak więc według art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908) kierowcą jest osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym. Ponieważ dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym jest prawo jazdy zatem za kierowcę należy uznać osobę posiadającą prawo jazdy.

Umowa AETR w art. 1 lit. j. definiuje natomiast kierowcę jako każdą osobę, otrzymującą wynagrodzenie lub nie, która kieruje pojazdem nawet w ciągu krótkiego okresu czasu oraz każdą osobę, która znajduje się w pojeździe, aby kierować nim w razie potrzeby. Podobnie definiuje kierowcę rozporządzenie(WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX