Rycak Magdalena, Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: Oficyna 2009
Stan prawny: 20 sierpnia 2009 r.
Autor komentarza:

Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz

Autor fragmentu:

Źródła regulacji

Od 1 maja 2004 r. czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz. 879). Ustawa ta została wprowadzona w związku z koniecznością wdrożenia dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (OJ L 080, 23/03/2002 P. 0035-0039), zwanej dalej dyrektywą 2002/15/WE i równoczesnego wyłączenia z przepisów ustawy postanowień wynikających z rozporządzenia nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie ujednolicenia niektórych ustaw socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. WE L 370 z 31 grudnia 1985 r.), które 1 maja 2004 r., czyli z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, stało się samoistnie obowiązującym aktem prawnym.

11 kwietnia weszło w życie rozporządzenie 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE z 11 kwietnia 2006 r. L 102/1), które zastąpiło rozporządzenie nr 3820/85/EWG z dnia 20 grudnia 1985 r. oraz zmieniło rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98. Przy tworzeniu rozporządzenia (WE) nr 561/2006 legislatorom unijnym przyświecała generalna zasada zwiększania ochrony socjalnej kierowców wykonujących przewozy drogowe, tak aby eliminować przyczyny ich niewyspania, zmęczenia i przepracowania. Badania dowodzą, że w tych okolicznościach najczęściej dochodzi do wypadków, które w transporcie drogowym siłą rzeczy są często wyjątkowo ciężkie i tragiczne w skutkach.

19 czerwca 2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmieniające ustawę o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 661). Ustawa nowelizująca ustawę o czasie pracy kierowców przede wszystkim uregulowała sytuację prawną nieetatowych kierowców miejskich autobusów i tramwajów. Poświęcono im odrębny rozdział 4a. Przedsiębiorstwa zatrudniające motorniczych tramwajów miały czas na wprowadzenie nowych zasad ustalania i rozliczania ich czasu pracy do 2009 r.

Autor fragmentu:
Art. 1Zakres przedmiotowy

Omawiana ustawa obejmuje swoimi regulacjami przede wszystkim kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w wyżej określonych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy (art. 22 § 1 i 11 k.p.).

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 k.p.). O uznaniu kierowcy za pracownika decyduje więc samo pozostawanie w stosunku pracy, bez względu na sposób jego powstania, rodzaj pełnionej pracy oraz trwałość tej więzi.

Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Na warunkach określonych w dziale dziewiątym kodeksu pracy pracownikiem może...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX