Sieradzka Małgorzata, Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Stan prawny: 16 lipca 2015 r.
Autor komentarza:

Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Komentarz

Autor fragmentu:

Uwagi wprowadzające

Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz. U. z 2015 r. poz. 79) – dalej jako rozporządzenie, wydano na podstawie art. 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) – dalej jako ustawa. Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 134, poz. 935). Wejście w życie nowego rozporządzenia wynikało z nowelizacji ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, która została uchwalona dnia 10 czerwca 2014 r. (ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego, weszła w życie dnia 18 stycznia 2015 r.). Rozporządzenie określa sposób obliczania obrotu przedsiębiorców na potrzeby ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, uwzględniając specyfikę prowadzonej przez przedsiębiorców działalności, a także zasady rachunkowości odnoszące się do poszczególnych kategorii przedsiębiorców, w tym do banków, ubezpieczycieli i funduszy inwestycyjnych. Przepisy nowego rozporządzenia z 2014 r. uwzględniają zmiany ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z zakresu kontroli koncentracji przedsiębiorców. Część przepisów dotyczących koncentracji pozostało bez zmian. Zachowano ogólny i szczególny sposób liczenia obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, w zależności od kategorii przedsiębiorców. Zmieniony został sposób kalkulacji obrotu przedsiębiorców należących do grup kapitałowych (art. 16 ust. 2-4 ustawy). Istotną zmianę stanowi także sposób obliczania obrotu (krajowego i światowego) uzależniony od zamiaru koncentracji z art. 13 ust. 2 pkt 1-4 ustawy (na temat nowych przepisów dotyczących koncentracji zob. w szczególności K. Kohutek (w:) K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2014, s. 467 i n.; E. Kosiński (w:) T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2014, s. 640 i n.; krytyczną ocenę rozporządzenia przedstawia A. Madała, Przegląd zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie kryteriów obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, iKAR 2015, nr 4, s. 91 i n.). Nowelizacja ustawy doprecyzowała przepisy dotyczące zasad liczenia obrotu przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji oraz przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji. Wprowadzone zmiany mają m.in. przyczynić się do „uszczelnienia kontroli nad koncentracją przedsiębiorców w ramach grup kapitałowych” (przez uznanie za jedną koncentrację koncentracji wieloetapowej- tak zob. E. Kosiński w: T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie..., s. 642).

Określenie sposobu obliczania obrotu dla potrzeb koncentracji ma kluczowe znaczenie z dwóch powodów. Po pierwsze, kryterium obrotów stanowi przesłankę zgłoszenia zamiaru koncentracji (obrót krajowy i światowy – art. 13 ust. 1 ustawy). Po drugie – nieprzekroczenie określonego kryterium obrotu umożliwia zwolnienie koncentracji spod obowiązku notyfikacji (zob. art. 14 pkt 1, 1a, 1b ustawy) Prezesowi UOKiK. Określenie sposobu liczenia obrotu ma znaczenie przy ocenie, czy występuje zwolnienie spod obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji, co dotyczy:

1)

koncentracji z udziałem przedsiębiorcy nieosiągającego na terytorium RP znacznych obrotów (jeżeli obrót przedsiębiorcy nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro- art. 14 pkt 1 ustawy),

2)

koncentracji z art. 13 ust. 2 pkt 1 (koncentracja polegająca na połączeniu dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców) lub pkt 3 ustawy (utworzeniu przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy), jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie nie przekroczył określonej równowartości 10 000 000 euro (art. 14 pkt 1a ustawy),

3)

koncentracji obejmującej przejęcie kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy, jeżeli nie przekroczono określonej wielkości obrotu (jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium RP w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro art. 14 pkt 1b ustawy).

Obowiązkiem zgłoszenia zamiaru koncentracji zostały objęte jedynie stany faktyczne określone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (zob. art. 13 ust. 2 pkt 1-4). Kontrolą ex ante objęto przypadki koncentracji określone w ustawie (katalog zamknięty), gdy nie występują okoliczności zwalniające spod obowiązku zgłoszenia (zob. art. 13 ust. 1 oraz art. 14 pkt 1-5 ustawy).

Autor fragmentu:
§ 1par(1)Sposób obliczania obrotu przedsiębiorców na potrzeby ustalenia istnienia lub braku istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji

Określenie sposobu liczenia obrotu przedsiębiorców ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK lub jego braku. Brak zgłoszenia zamiaru koncentracji, w sytuacji gdy istniał obowiązek zgłoszenia, skutkuje nałożeniem kary pieniężnej (art. 106 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Postępowanie antymonopolowe w sprawie koncentracji jest wszczynane na podstawie wniosku przedsiębiorcy, jeżeli zaistniały niezbędne przesłanki, uzasadniające zgłoszenie zamiaru koncentracji (zob. art. 94 ust. 1 ustawy). Należy do nich zaliczyć:

1)

przesłankę obrotu – występuje alternatywnie, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1 mld euro, tj. kwotę określoną w art. 13 ust. 1 pkt 1ustawy o ochronie konkurencji i...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX