Grzegorczyk Filip (red.), Wiśniewska Urszula (red.), Rynek mocy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 czerwca 2021 r.
Autorzy komentarza:

Rynek mocy. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Oddajemy do rąk Czytelnika komentarz do ustawy szczególnej ze względu na jej wysokospecjalistyczny charakter. Ustawę o rynku mocy trudno porównać nawet do Prawa energetycznego, które w miarę kompleksowo reguluje funkcjonowanie całego sektora gospodarki, jakim jest energetyka. Ustawa o rynku mocy odnosi się do pojedynczego (choć niezwykle istotnego) zagadnienia w ramach podsektora elektroenergetycznego. Z drugiej strony omawiana regulacja prawna może mieć znaczenie fundamentalne, daleko wykraczające poza ramy sektorowe. Znaczenie tej regulacji może być istotne z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, co jest jego zadaniem kluczowym. Rzecz jasna w życiu codziennym na bezpieczeństwo energetyczne nie zwracamy uwagi, poniekąd wychodząc z założenia, że nieprzerwany dostęp do energii elektrycznej jest kwestią oczywistą. Nie zawsze jednak uświadamiamy sobie (szczególnie wziąwszy pod uwagę aktywność regulacyjną instytucji Unii Europejskiej) z jak złożoną „architekturą” techniczną, ekonomiczną i prawną mamy do czynienia, czyli jak skomplikowany jest system zapewniający nam, kolokwialnie rzecz ujmując, prąd w gniazdku.

Wprowadzenie prawnych ram funkcjonowania rynku mocy należy traktować jako konieczną odpowiedź na deficyty jednotowarowego rynku energii i nabrzmiewający problem missing capacity, tj. braku mocy w systemie. Celem ustawy jest zapewnienie w średnio- i długoterminowej perspektywie wystarczającego poziomu mocy w systemie, tak by uniknąć naruszenia ciągłości dostaw energii elektrycznej. Tym samym ustawa o rynku mocy ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa i jego obywateli.

Niniejszy komentarz został przygotowany przez grono prawników blisko związanych z sektorem energetycznym, czy to jako doradcy prawni przedsiębiorstw energetycznych, czy ich menedżerowie. Niektórzy z autorów uczestniczyli w konsultacjach projektu ustawy, zarówno z punktu widzenia całego systemu energetycznego, jak i poszczególnych podmiotów działających w tym systemie.

Każdy z autorów opracował swój fragment samodzielnie. Poszczególne komentarze zostały opatrzone nazwiskami ich autorów. Redaktorzy nie uznali za stosowne naginać wypowiedzi autorów do jednego standardu – zatem to autorzy sami przyjmują odpowiedzialność za wyrażane przez siebie poglądy, przy czym nie muszą one odzwierciedlać poglądów wyrażanych przez obecnych lub przeszłych pracodawców, z którymi autorzy są lub byli związani.

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas opracowanie będzie dobrze służyło praktykom sektora energii elektrycznej oraz wszystkim innym osobom zainteresowanym prawnymi aspektami funkcjonowania tego sektora.

Filip Grzegorczyk

Urszula Wiśniewska

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot i cel ustawy

1.

Zgodnie z art. 1 komentowanej ustawy określa ona organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. W art. 1 ust. 2 u.r.m. wskazuje się na cel regulacji, którym jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Ma się to odbywać w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

2.

Problematyka organizacji rynku mocy została uregulowana w dziale II (art. 3–56), dziale IV (art. 79–84) i dziale V (art. 85). Dział II u.r.m. podzielony został na dziewięć rozdziałów, które regulują następujące zagadnienia: 1 – przepisy ogólne (art. 3–5), 2 – udział mocy zagranicznych w rynku mocy (art. 6–10), 3 – certyfikacja ogólna (art. 11–14), 4 – certyfikacja do aukcji głównej i aukcji dodatkowych (art. 15–28), 5...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX