Gruszecki Krzysztof, Rybactwo śródlądowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 10 marca 2020 r.
Autor komentarza:

Rybactwo śródlądowe. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy; definicja chowu ryb; ryby jako pożytki

1.

Z punktu widzenia prawidłowości interpretacji każdego aktu prawnego bardzo ważne staje się precyzyjne ustalenie zakresu przedmiotowego jego obowiązywania. W przypadku ustawy o rybactwie śródlądowym właśnie taką rolę odgrywa art. 1 tego aktu prawnego, w którym wskazano, że z jednej strony normuje on zagadnienia związane z zasadami i warunkami ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, z drugiej zaś określa, jakie organy administracji zobowiązane są do podejmowania konkretnych działań wpływających na gospodarkę rybacką. Jeśli chodzi o pierwszą część zakresu przedmiotowego obowiązywania ustawy o rybactwie śródlądowym, to ustawodawca definiuje samodzielnie znaczenia chowu, hodowli w art. 1 ust. 2u.r.ś. Nie definiuje natomiast połowu ryb i innych pojęć z zakresu gospodarki rybackiej. W związku z tym zgodnie z klasycznymi zasadami interpretacji przepisów prawa należało im będzie nadawać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX