Bielak-Jomaa Edyta (red.), Lubasz Dominik (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 1 października 2017 r.
Autorzy komentarza:

RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Słowo wstępne

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych weszło w życie 25.05.2016 r. i zacznie być stosowane od 25.05.2018 r. Wraz z rozpoczęciem stosowania rozporządzenia 2016/679 usunięta zostanie z porządku prawnego, po ponad 20 latach obowiązywania, dyrektywa 95/46/WE, a tym samym obraz ram prawnych ochrony danych osobowych w Europie ulegnie radykalnej zmianie. Data ta stanowi swoistą cezurę w rozwoju prawa ochrony danych osobowych i jest to związane nie tylko z materią regulacyjną, ale także z wyborem środka legislacyjnego dla realizacji celów regulacji. Rozporządzenie jako akt prawa unijnego będzie obowiązywało we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni, co ma w istotny sposób ograniczyć negatywny efekt harmonizacji minimalnej dokonywanej dyrektywą 95/46/WE. Na rzeczywiste osiągnięcie projektowanego ujednolicenia poziomu ochrony danych osobowych wpływać będzie jednak nie tylko stosowanie nowego prawa przez administratorów, organy nadzorcze i sądy, ale również zakres aktywności prawodawców krajowych, których w rozporządzeniu wyposażono w szerokie kompetencje regulacyjne zarówno o charakterze obligatoryjnym, tj. zmierzających do zapewnienia stosowalności komentowanego unijnego aktu prawnego, jak i o charakterze fakultatywnym, upoważniającym m.in. do wprowadzania ograniczeń stosowania regulacji unijnej.

W komentarzu uwzględniliśmy nie tylko regulację rozporządzenia, ale także przedstawione do konsultacji społecznych przez Ministra Cyfryzacji projekty ustawy o ochronie danych osobowych z 12.09.2017 r. oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych z 12.09.2017 r., jak również opracowane przez Grupę Roboczą Art. 29 wytyczne dotyczące stosowania rozporządzenia. Wskazaliśmy i skomentowaliśmy wypowiedzi doktryny polskiej i międzynarodowej, w szczególności angielskiej, niemieckiej i francuskiej.

Opracowanie niniejszej publikacji stało się możliwe przede wszystkim dzięki jedenastu autorom o rozległych kompetencjach merytorycznych z zakresu problematyki ochrony danych osobowych, będących przedstawicielami praktyki, nauki prawa oraz administracji. To ich zaangażowaniu zawdzięczamy to, że jeszcze przed rozpoczęciem stosowania rozporządzenia, w okresie przejściowym, możliwe było oddanie tak obszernej publikacji do druku. Skala nadchodzących zmian jest bowiem na tyle rozległa, że zarówno ustawodawca krajowy, jak i administratorzy powinni jak najszybciej przeanalizować nowe mechanizmy ochrony danych i rozpocząć przygotowania do zapewnienia zgodności z unijnym aktem prawnym, w czym komentarz niniejszy będzie mógł, mamy nadzieję, im pomóc.

Liczymy, że niniejszy komentarz stanie się głosem w dyskusji na temat wykładni rozporządzenia 2016/679, ale i ułatwi jego praktyczne zastosowanie.

Łódź, Warszawa, 1.10.2017 r.

Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przepis art. 1 wyznacza przedmiot i cele ogólnego rozporządzenia 2016/679, z jednej strony odwołując się do praw i wolności osób fizycznych, a wśród nich ochrony danych osobowych, a z drugiej podkreślając, że regulacja nie ma ograniczać ani zakazywać swobodnego przepływu danych osobowych w ramach Unii.

2.

Kwalifikacja ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jako prawa podstawowego wynika wprost z art. 8 ust. 1 KPP oraz z art. 16 ust. 1 TFUE, stanowiących, że każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących, co przesądza o randze i wykładni komentowanych przepisów (motyw 1). W art. 1 ust. 2 sformułowano expressis verbis dyspozycję, że rozporządzenie 2016/679 ma służyć ochronie w szczególności tego prawa podstawowego, konkretyzując w zakresie swojej regulacji prawa wynikające z prawa pierwotnego . Ponadto w motywie 2 wskazano, że zasady i przepisy dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX