Urban Krzysztof, Warmińska-Friberg Ewa, Władysiuk Magdalena, Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 30 kwietnia 2024 r.
Autorzy komentarza:

Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy ustawy

1.Uwagi wstępne

Celem wprowadzenia ustawy było takie przekształcenie systemu refundacji, by w ramach dostępnych publicznych środków finansowych odpowiadał w możliwie najwyższym stopniu aktualnemu zapotrzebowaniu społecznemu w zakresie zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w sposób jednoznaczny regulował relacje pomiędzy podmiotami gospodarczymi tworzącymi rynek krajowy w tym zakresie i jednocześnie całkowicie odpowiadał wymogom dyrektywy Rady 89/105/EWG z 21.12.1988 r. dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen na produkty lecznicze przeznaczone do użytku przez człowieka oraz włączenia ich w zakres krajowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych (Dz.Urz. WE L 40 z 11.02.1989, s. 8; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, s. 345). Realizacja wyżej wymienionych założeń została ujęta w dziewięciu obszarach wskazanych w art. 1 u.r.l.

2.Podejmowanie decyzji refundacyjnej

W celu zapewnienia efektywności i przejrzystości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX