Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 10 maja 2019 r.
Autorzy komentarza:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:

25 lat Prawa zamówień publicznych w Polsce

25 lat temu, 10 czerwca 1994 r., została uchwalona ustawa o zamówieniach publicznych. Ustawa znacząco różniła się od obowiązującej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zawierała ona 97 artykułów i 6 trybów udzielania zamówień publicznych (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, przetarg dwustopniowy, negocjacje z zachowaniem konkurencji, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki).

W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekraczała równowartości kwoty 20 000 ECU lub w którego finansowaniu udział środków publicznych nie przekraczał równowartości kwoty 20 000 ECU, nie był obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego. Zamawiający mógł nie stosować przepisów ustawy dotyczących publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, pisemności postępowania, protokołu postępowania, specyfikacji i istotnych warunków zamówienia, terminów, wadium, protestów i odwołań.

Jeżeli wartość zamówienia przekraczała równowartość kwoty 200 000 ECU, wybór trybu innego niż przetarg nieograniczony wymagał zatwierdzenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W trybie zapytania o cenę zamawiający kierował pytanie o cenę dostaw rzeczy lub usług do takiej liczby dostawców lub wykonawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję i sprawny przebieg postępowania, nie mniej niż do czterech.

Zamawiający mógł udzielić zamówienia z wolnej ręki tylko wtedy, gdy zachodziła jedna z następujących okoliczności:

1)

dokonywał zamówień dodatkowych, nieprzekraczających 15% wartości uprzedniego zamówienia, a zachodziła konieczność zachowania tych samych norm, parametrów i standardów;

2)

zawierał umowę o przeprowadzenie badań, eksperymentu lub sporządzenie opinii naukowej;

3)

ze względu na szczególny rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych można było je uzyskać tylko od jednego dostawcy lub wykonawcy;

4)

dokonywał zamówienia publicznego na twórcze prace projektowe oraz na prace z zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki;

5)

można było skorzystać tyko z jednego dostawcy lub wykonawcy w wyniku zastosowania dozwolonego zakresu preferencji krajowych;

6)

ze względu na szczególne okoliczności gospodarcze lub społeczne, których zamawiający nie mógł przewidzieć, wymagane było natychmiastowe wykonanie zamówienia.

W ramach środków ochrony prawnej ustawa przewidywała protest i odwołanie. Odwołanie rozpatrywał zespół trzech arbitrów wybranych z listy arbitrów prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, przy czym jednego arbitra wyznacza dostawca lub wykonawca, który wniósł odwołanie, jednego zamawiający, a jednego Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy mogło być wnoszone w pieniądzu, obligacjach państwowych, poręczeniach instytucji państwowych, gwarancjach bankowych, zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, a za zgodą zamawiającego – w akcjach dopuszczonych do obrotu i notowań giełdowych płatnych okazicielowi, książeczkach oszczędnościowych lub wekslach oraz poręczeniach osób fizycznych lub osób prawnych. Zabezpieczenie nie mogło przekraczać dwukrotnej wartości zastrzeżonych kar umownych lub 80% wartości zamówienia.

Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych zakazywały zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikała z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Ustawa była 28 razy nowelizowana i obowiązywała do dnia 1 marca 2004 r.

Dnia 2 marca 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy
1.

Ustawa z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) weszła w życie 2.03.2004 r. i zastąpiła obowiązującą od 1.01.1995 r. ustawę z 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.).

2.

Zasady udzielania zamówień publicznych zostały określone w:

1)

art. 7 ust. 1 (zasada zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców);

2)

art. 7 ust. 2 (zasada bezstronności i obiektywizmu);

3)

art. 7 ust. 3 (zasada legalizmu);

4)

art. 8 (zasada jawności);

5)

art. 9 ust. 1 (zasada zachowania formy pisemnej);

6)

art. 9 ust. 2 i 3 (zasada języka polskiego);

7)

art. 10 (zasada prymatu trybu przetargu nieograniczonego oraz przetargu ograniczonego).

3.

Podstawowymi trybami udzielenia zamówienia są:

1)

przetarg nieograniczony (art. 39–46);

2)

przetarg ograniczony (art. 47–53).

4.

Tylko w przypadkach określonych w Prawie zamówień publicznych zamawiający może udzielić zamówienia w trybach:

1)

negocjacji z ogłoszeniem (art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?