Lampart Marta, Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1615)

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Stan prawny: 15 kwietnia 2016 r.
Autor komentarza:

Prawo własności przemysłowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1615)

Autor fragmentu:

Wprowadzenie. Art. 2 ustawy nowelizującej

1. Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (dalej jako: ustawa nowelizująca) wprowadzono zmiany do wielu przepisów ustawowych, przede wszystkim istotną zmianą w zakresie znaków towarowych jest wprowadzenie nowego modelu postępowania w zakresie udzielania prawa ochronnego na znak towarowy. Zmiany te zostały omówione zostały w komentarzu.

2. Ustawa nowelizująca zawiera przepisy przejściowe, z których wynika, że do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe oraz postępowań toczących się na skutek wniesienia sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 2 ust. 1 ustawy nowelizującej). Jest to rozwiązanie prawidłowe, ponieważ wprowadzone do ustawy zmiany są na tyle daleko idące, że stosowanie nowych przepisów do postępowań dotyczących ochrony znaków towarowych, które jeszcze nie uległy zakończeniu, nie byłoby możliwe i całkowicie niemal zmieniałoby charakter postępowania z uwagi na nowe rozwiązanie w zakresie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego. Przede wszystkim więc za takim rozwiązaniem przemawia zupełna zmiana systemu badawczego na system sprzeciwowy stosowany od dnia 15 kwietnia 2016 r. w odniesieniu do zgłoszeń nowych znaków towarowych. Przyjęcie odmiennego rozwiązania, jak uregulowane w przepisach przejściowych, byłoby nawet całkowicie niezasadne ze względu na to, że dotychczasowy sprzeciw w zakresie ochrony znaków towarowych nabiera w świetle nowych przepisów zupełnie innego znaczenia, a samo rozpatrzenie złożonego dotychczas sprzeciwu zgodnie z nową regulacją nie byłoby w żadnej mierze dopuszczalne, gdyż sama możliwość wniesienia sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy została wyłączona w przypadku właśnie znaków towarowych. Nowy sprzeciw również może niweczyć uzyskanie ochrony znaku towarowego, ale zupełnie na innym etapie postępowania prowadzonego przez Urząd Patentowy w przedmiocie rozpatrywania zgłoszenia znaku towarowego.

3. Należy zwrócić także uwagę, iż z przepisów przejściowych wynika również, iż w postępowaniach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych dotyczących znaków towarowych zgłoszonych na podstawie przepisów dotychczasowych, wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego (art. 2 ust. 2 ustawy nowelizującej). Jest to zrozumiałe i znajdujące uzasadnienie rozwiązanie, bowiem trudno byłoby ze względu na zmianę przepisów wymagać wykazywania interesu prawnego i uzależniania od jego posiadania możliwości wszczęcia i prowadzenia postępowania tylko dlatego, że dotyczyłyby znaków towarowych zgłoszonych na podstawie przepisów dotychczasowych. Oczywistym jest, że dla postępowań o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych wszczętych przed zmianą przepisów konieczne było wykazanie istnienia interesu prawnego, bowiem był to jeden z podstawowych formalnych elementów decydujących o prowadzeniu postępowań w tym zakresie na skutek złożonych stosownych wniosków.

Autor fragmentu:

Wprowadzenie. Art. 3 ustawy nowelizującej

Zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą weszły w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. (w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. liczonych od dnia 14 października 2015 r.), a zatem od tej daty dopiero do nowo zainicjowanych postępowań przede wszystkim dotyczących uzyskiwania ochrony znaków towarowych te przepisy mają zastosowanie. Ustawa nowelizująca, oprócz zmian dotychczasowych przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.) – dalej jako: p.w.p., zawiera także przepisy przejściowe uregulowane w jej art. 2, mające zasadnicze znaczenie przy ustalaniu możliwości stosowania odpowiednich do stanu faktycznego i prawnego przepisów ustawy.

Autor fragmentu:
Art. 13art(13)
Art. 13 ust. 1art(13)ust(1)

W związku z uchyleniem dotychczasowego art. 15 p.w.p. i zastąpieniem go nowym art. 15¹ p.w.p. w nowym brzmieniu wprowadzono także zmianę treści art. 13 ust. 1 p.w.p., polegającą na zastąpieniu słów „z zastrzeżeniem przepisów” słowami „z uwzględnieniem” i wprowadzeniu w miejsce uchylonego art. 15 p.w.p. nowego art. 15¹. Zmiana ta wynika więc z konieczności dostosowania art. 13 p.w.p. do modyfikacji wprowadzonej przez art. 1 pkt 3 ustawy nowelizującej, wprowadzającej art. 15¹ p.w.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy