Kondrat Mariusz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 20 stycznia 2021 r.
Autorzy komentarza:

Prawo własności przemysłowej. Komentarz

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Założeniem Autorów niniejszego komentarza jest przedstawienie złożonych zagadnień prawnych w maksymalnie uproszczony i praktyczny sposób. Komentarz ten ma odróżniać się od innych podobnych publikacji syntetycznym podejściem do omawianych zagadnień, redukcją odniesień literaturowych do minimum, a skoncentrowaniem uwagi Czytelnika na praktyce administracyjnej i sądowniczej.

Komentarz łączy doświadczenia pięciu Autorów, z których każdy na co dzień ma bezpośredni kontakt z komentowanymi przepisami. Każdy z nich w autorski sposób omawia przepisy w zakresie swojej specjalizacji.

W każdym akcie prawnym różne przepisy mają mniejsze lub większe znaczenie. Nie sposób porównać praktycznego znaczenia patentów czy znaków towarowych, których Urząd Patentowy zarejestrował setki tysięcy, i topografii układów scalonych, których liczba rejestracji jest znikoma (kilkadziesiąt w historii systemu). Inne jest praktyczne znaczenie licencji, a inne licencji przymusowych. Dlatego Autorzy koncentrują się na omówieniu przepisów najczęściej stosowanych w praktyce i w przypadku których posiadają wiedzę i doświadczenie, którymi chcą się z Czytelnikami podzielić.

Wszystkie ryciny zostały przedstawione w dwóch wersjach: w skali szarości (bezpośrednio w tekście), oraz w kolorze (wklejka na końcu publikacji).

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

Prawo własności przemysłowej reguluje zagadnienia uzyskiwania ochrony, jej utrzymywania i egzekwowania praw ochronnych dla następujących praw własności przemysłowej:

wynalazki,

wzory użytkowe,

wzory przemysłowe,

znaki towarowe,

oznaczenia geograficzne,

topografie układów scalonych,

dodatkowe prawa ochronne.

Ustawodawca określa zamknięty katalog praw wyłącznych, które podlegają ochronie na podstawie Prawa własności przemysłowej.

1.Znaki towarowe

Znakiem towarowym jest oznaczenie, na które zostanie udzielone prawo ochronne (zgodnie z art. 120 i 121 p.w.p.). W praktyce jednak pojęcie to jest używane znacznie szerzej, obejmując swoim znaczeniem także zgłoszenia. Na potrzeby tego komentarza będzie ono używane zgodnie z praktyką.

W 2018 r. Urząd Patentowy przyjął 12 811 zgłoszeń znaków towarowych, a w 2019 r. wpłynęło 14 228 zgłoszeń znaków towarowych w trybie krajowym i 2781 w trybie międzynarodowym. Polskie podmioty zgłosiły do EUIPO w 2018 r. 3879 unijnych znaków towarowych. Oba...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX