Demendecki Tomasz i in., Prawo własności przemysłowej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 maja 2015 r.
Autorzy komentarza:

Prawo własności przemysłowej. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

I.Zakres przedmiotowy ustawy

1.

W przepisie art. 1 ust. 1 określony został zakres przedmiotowy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410). Akt ten wszedł w życie 22 sierpnia 2001 r., zastępując wiele oddzielnych regulacji szczególnych wskazanych w art. 326 p.w.p. Można uznać, że komentowana ustawa zyskała z tego punktu widzenia charakter kompleksowy, czego odzwierciedleniem ma być jej tytuł operujący pojęciem o charakterze ogólnym, zbiorczym - nawiązujący do nazwy Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51, zał.). Zakres przedmiotowy omawianej ustawy obejmuje ogólnie trzy zagadnienia określone w pkt 1-3 tego ustępu. Można zatem wnosić, że w ten właśnie sposób - poprzez wyliczenie trzech przedmiotowych obszarów - zdefiniowane zostało przez ustawodawcę pojęcie własności przemysłowejna gruncie prawa polskiego (na temat pojęcia własności przemysłowej - zob. pogłębione wywody R....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX