Janda Paweł, Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 20 lipca 2023 r.
Autor komentarza:

Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

1.

Postępowanie upadłościowe należy zaliczyć do sądowego postępowania cywilnego (W. Siedlecki [w:] B. Dobrzański, M. Lisiewski, Z. Resich, W. Siedlecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. W. Siedlecki, Z. Resich, t. 1, Warszawa 1969, s. 12; S. Włodyka, Pojęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, red. J. Jodłowski, Ossolineum 1974, s. 325). Postępowanie cywilne przeważnie dzielone jest na: postępowanie rozpoznawcze, pomocnicze, egzekucyjne (wykonawcze) oraz międzynarodowe postępowanie cywilne (W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984, s. 22; J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 1979, s. 25–26). W doktrynie panuje rozbieżność w kwestii, do jakiego rodzaju postępowania cywilnego należy zaliczyć postępowanie upadłościowe. Według jednego z poglądów postępowanie upadłościowe należy zaliczyć do postępowań wykonawczych (S. Włodyka, Pojęcie postępowania..., s. 326)....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX