Witosz Aleksander Jerzy (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 lipca 2021 r.
Autorzy komentarza:

Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Wejście w życie Prawa restrukturyzacyjnego 1.01.2016 r. pociągnęło za sobą głęboką nowelizację Prawa upadłościowego, które to zmiany legislacyjne otworzyły nowy rozdział w regulacji normatywnej zagadnień związanych z niewypłacalnością. We współczesnym świecie jest to dziedzina prawa o niezwykle ważnej roli w gospodarce, kluczowa zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników; zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Okres pandemii COVID-19 i wiążącego się z nią kryzysu ekonomicznego zwiększa jeszcze wagę regulacji insolwencyjnych. Aktualnie to restrukturyzacja jest głównym przedmiotem zainteresowania uczestników obrotu, ale restytucja pełnych obowiązków w zakresie zgłaszania przez dłużników wniosków o ogłoszenie upadłości spowoduje w niedalekiej przyszłości istotny wzrost znaczenia także postępowania upadłościowego.

Pięć lat obowiązywania zmienionych regulacji prawa insolwencyjnego to okres, w którym praktyka zdążyła dostosować się do nowych realiów normatywnych. Drugie wydanie Komentarza nie musi więc, jak poprzednio, opierać się ekstrapolacji znaczenia przepisów na podstawie doświadczeń uprzednio obowiązującego Prawa upadłościowego i naprawczego. Oddawana do rąk czytelnika publikacja uwzględnia bowiem bogaty dorobek orzecznictwa i piśmiennictwa ostatnich lat, a także własne doświadczenia Autorów wypracowane w praktyce stosowania prawa upadłościowego.

Drugie wydanie Komentarza to także uwzględnienie wielu zmian legislacyjnych, jakie następowały w minionych latach. Część z nich to zmiany dokonywane w odpowiedzi na dostrzeżone problemy, zgłaszane tak przez praktyków, jak i doktrynę. Wiele z wniosków de lege ferenda zawartych w pierwszym wydaniu Komentarza ma obecnie charakter wniosków de lege lata, a liczba krytycznych uwag uległa znaczącemu zmniejszeniu. Ale minione 5 lat to także głęboka nowelizacja z marca 2020 r., która dotknęła dwie w szczególności płaszczyzny o nieustanie rosnącym znaczeniu: przygotowaną likwidację (pre-pack) i coraz szerzej rozumianą upadłość konsumencką. Zwłaszcza na tym drugim polu realizują się rewolucyjne wręcz zmiany, które rozszerzyły możliwość łatwego oddłużenia na wszystkie osoby fizyczne (także prowadzące działalność gospodarczą), a ponadto zwiększyły nacisk na restrukturyzacyjny sposób rozstrzygania o sytuacji niewypłacalnej osoby fizycznej za sprawą postępowania o zawarcie układu.

Komentarz do Prawa upadłościowego, będący kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do Prawa upadłościowego i naprawczego pod redakcją ś.p. profesora Antoniego Witosza, został napisany przez szerokie grono Autorów o różnych profilach zawodowych i naukowych. W efekcie silną stroną publikacji pozostaje warstwa praktyczna, ale nie traci ona swojej wartości naukowej. Autorami komentarza są: prof. dr hab. Halina Buk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; dr Dariusz Chrapoński, sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie; Witold Gewald, doradca restrukturyzacyjny, radca prawny; dr hab. Wojciech Klyta, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny; Anetta Malmuk-Cieplak, sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach; Mirosław Mozdżeń, doradca restrukturyzacyjny, radca prawny; dr hab. Andrzej Torbus, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, radca prawny, mediator; dr hab. Aleksander Jerzy Witosz, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, radca prawny.

Komentarz przedstawia stan prawny na 1.07.2021 r., przy czym w treści komentarzy do poszczególnych przepisów Autorzy omawiają także zmiany do ustawy związane z planowanym na 1.12.2021 r. uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych, w brzmieniu wynikającym z ustawy z 6.12.2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 55) z uwzględnieniem dalszych zmian wynikających z ustawy z 28.05.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1080).

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

1.

Przepis określa przedmiot regulacji ustawy, pozostawiając jednocześnie określenie jej celów normom z art. 2.

2.

Aktualna treść normatywna przepisu jest wyrazem powrotu do założeń uprzednich rozwiązań legislacyjnych, poprzedzających obowiązywanie Prawa upadłościowego i naprawczego, w którym postępowania o naprawczym oraz likwidacyjnym charakterze, związane z popadnięciem dłużnika w stan niewypłacalności, były odrębnie uregulowane i proceduralnie rozłączne. W konsekwencji Prawo restrukturyzacyjne koncentruje się na działaniach zmierzających do uzdrowienia sytuacji finansowej dłużnika w drodze restrukturyzacji zarówno jego zadłużenia, jak i samego przedsiębiorstwa. W następstwie powyższego Prawo upadłościowe z powrotem koncentruje się na swojej roli windykacyjnej, pełniąc rolę zbiorowego postępowania, którego celem jest wspólne dochodzenie roszczeń od dłużnika. Równoległym elementem upadłości jest jednakże – w zakresie ograniczonym do osób fizycznych – także...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX