Kosmal Robert, Kwiatkowski Dariusz, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy komentarza:

Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

1.

Prawodawca, uchwalając Prawo restrukturyzacyjne, chciał wprowadzić mechanizmy prawne – różne od upadłości – pozwalające przedsiębiorcy wyjść z trudnej sytuacji ekonomicznej. Dlatego celem restrukturyzacji jest z jednej strony uregulowanie zobowiązań dłużnika, z drugiej zaś – zachowanie jego przedsiębiorstwa. Cecha ta jest zasadniczym elementem odróżniającym restrukturyzację od upadłości. Oczywiście nie oznacza to, że postępowania te są od siebie zupełnie niezależne – wręcz przeciwnie, zarówno w ich konstrukcji prawnej, jak i w celach i przebiegu występuje wiele zbieżnych elementów. Do jednej z najważniejszej kwestii z tego obszaru należy wspólne posługiwanie się przez obydwa akty normatywne pojęciem niewypłacalności (na temat wykładni tego pojęcia zob. komentarz do art. 6). To zaś determinuje ścisłą zależność pomiędzy Prawem restrukturyzacyjnym a Prawem upadłościowym, określanych niekiedy w doktrynie jako „prawo o niewypłacalności dłużnika” . Podstawowym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX