Sobczak Jacek, Prawo prasowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2008
Stan prawny: 2 kwietnia 2008 r.
Autor komentarza:

Prawo prasowe. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1

1.

Pojęcie wolności wywoływało, i wywołuje po dzień dzisiejszy, dość poważne spory. Termin ten - różnie definiowany przez prawników, teologów, psychologów, socjologów, filozofów - okazuje się w praktyce bardzo wieloznaczny. Trudności pogłębia fakt analizowania pojęcia "wolność" w różnych płaszczyznach, przy przyjęciu różnorodnych orientacji metodologicznych i opcji światopoglądowych. Przez określenie "wolność", w najogólniejszym tego słowa znaczeniu, rozumiano niezależność jakiegoś podmiotu od jakiegokolwiek uwarunkowania. W węższym tego słowa znaczeniu wolność bywa ograniczana do wolności zewnętrznej, czyli stanu, w którym podmiot wolny nie doświadcza przemocy, przeszkód bądź przymusu ze strony innych podmiotów w dążeniu do osiągnięcia wybranego celu, mając ponadto środki pozwalające na realizację swojego zamiaru. W jeszcze węższym znaczeniu można ująć pojęcie wolności politycznej. Wolność polityczna to prawa przyznane jednostce (podmiotowi będącemu członkiem społeczeństwa),...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX