Pilich Mateusz (red.), Prawo oświatowe. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 2 września 2022 r.
Autorzy komentarza:

Prawo oświatowe. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:

Przedmowa

Trzecie wydanie komentarza do ustawy – Prawo oświatowe dowodzi zaufania czytelników do literatury prawniczej w stanie permanentnej legislacyjnej „klęski urodzaju”. Liczba aktów normatywnych w ramach prawa oświatowego, po raz kolejny reformowanego począwszy od 2016 r., nie tylko nie zmalała, lecz niepomiernie wzrosła. Silna pozostaje zatem tendencja do wydawania kolejnych, mniej lub bardziej dyskusyjnych przepisów; niektóre z nich szczęśliwie nie stają się obowiązującym prawem, jednak sam fakt ich uchwalania przez Sejm jest wielce znaczący. Rzetelna debata publiczna nad założeniami reform prawa edukacyjnego jest niestety ostatnią rzeczą, której środowiska oświatowe i prawnicze mogą oczekiwać w obecnej sytuacji politycznej w Polsce i na świecie. Tym większa rola przypada więc w udziale komentatorom niestabilnego ustawodawstwa.

Tematem numer jeden AD 2022 jest bez wątpienia wojna w Ukrainie i wywołana tym fala uciekinierów (potocznie, choć niezbyt poprawnie w świetle konwencji międzynarodowych, określanych jako „uchodźcy wojenni”). Choć zbyt krótki czas, jaki dzieli nas od początku tych wydarzeń, generalnie nie pozwala ich jeszcze właściwie ocenić, już teraz można zakładać, że polska szkoła będzie musiała bardzo się zmienić – otworzyć na uczniów, którzy nie tylko nie rozumieją i nie znają polszczyzny, lecz co więcej, mogą mieć zasadniczo inny punkt widzenia w wielu kwestiach. Czy polska edukacja jest zatem gotowa do funkcjonowania w wielokulturowym środowisku społecznym, w którym na pytanie wiersza: „Kto ty jesteś?”, odpowiedzi nie będą już oczywiste?

Cały czas bez zmian pozostaje zespół autorski: prof. UW, dr hab. Mateusz Pilich (zarazem redagujący dzieło) i dr Artur Olszewski. Zachowano ciągłość dorobku orzecznictwa i doktryny wypracowanych na gruncie ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie obowiązującej ustawy. Z tego względu komentarz – tak jak w poprzedzających wydaniach – pomija na ogół cytowanie przepisów ustawy o systemie oświaty, traktując tezy z powoływanych źródeł w taki sposób, jakby były one formułowane aktualnie, w odniesieniu do Prawa oświatowego. Artykuły powoływane w tekście komentarza bez oznaczenia ustawy są artykułami Prawa oświatowego.

Prof. UW, dr hab. Mateusz Pilich

(współautor i redaktor naukowy)

Warszawa, wrzesień 2022 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Cele systemu oświaty

1.

Komentowany przepis stanowi w znacznym stopniu powtórzenie dawnego art. 1 u.s.o., jednak został on uzupełniony o kilka nowych punktów (pkt 3, 13, 22 i 23); tych różnic nie należy specjalnie przeceniać. Od 18.09.2019 r. dodany został pkt 15a, nakazujący uwzględnienie w ramach systemu oświaty potrzeby upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności .

Artykuł 1 obejmuje zbiór postulatów i wytycznych, według których powinien być zorganizowany system oświaty w Polsce, a także standardów, jakie powinien spełniać; odnośnie do trudności z interpretacją terminu „system oświaty” – zob. teza 1 do art. 2. W istocie zatem należy rozumieć, że to nie system oświaty jako bliżej niesprecyzowany byt prawny, lecz organy państwa i j.s.t. powinny zapewnić taką organizację procesu nauczania, wychowania i opieki w szkołach i placówkach, aby warunki prawne określone w tym i innych przepisach ustawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX