Prawo o zgromadzeniach. Komentarz - OpenLEX

Rzetecka-Gil Agnieszka, Prawo o zgromadzeniach. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Stan prawny: 10 kwietnia 2019 r.
Autor komentarza:

Prawo o zgromadzeniach. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Zakres przedmiotowy ustawy. Komentowany przepis wskazuje na zakres materii, jaka uregulowana została przez ustawę – Prawo o zgromadzeniach; innymi słowy wyznacza tzw. zakres przedmiotowy ustawy. Z przepisu tego explicite wynika, że ustawodawca odróżnia zasady od trybu organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń. W piśmiennictwie wskazuje się, że przez zasady należy rozumieć warunki i determinanty dokonywania wskazanych czynności, w tym podstawy materialnoprawne, zaś przez tryb – procedurę związaną z organizowaniem, odbywaniem oraz rozwiązywaniem zgromadzeń (por. A. Jakubowski, S. Gajewski, Prawo o zgromadzeniach. Komentarz, Warszawa 2017, nt 1 do art. 1).

2.

Nazewnictwo ustawy. Komentowanej ustawie nadano tytuł (nazwę) „Prawo o zgromadzeniach”, nie zaś „ustawa o zgromadzeniach”. Przyjmuje się, że nazwę „prawo” nadaje się aktom prawnym o szczególnym znaczeniu, w sytuacji gdy w sposób wyczerpujący regulują one z jednej strony obszerną dziedzinę spraw, z drugiej zaś...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX