Bieżuński Paweł, Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2009
Stan prawny: 24 września 2009 r.
Autor komentarza:

Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
Art. 16, Art. 16 § 6, Art. 20
Art. 20 pkt 9

1.

Niniejsza zmiana nieodłącznie wiąże się z właściwością sądu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Zgodnie z treścią przepisu Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, może w drodze rozporządzenia przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych.

2.

Tylko na początku funkcjonowania nowego postępowania sprawy będzie rozpoznawał jeden e-sąd. W miarę wzrostu popularności elektronicznego postępowania możliwe jest tworzenie dalszych e-sądów, co wymusi na ustawodawcy określone działania (zob. również uwagi do art. 46 § 1 k.p.c.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX