Izdebski Hubert, Zieliński Jan Michał, Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Komentarze
Opublikowano: LEX 2011
Stan prawny: 1 października 2011 r.
Autorzy komentarza:

Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Autorzy fragmentu:
Art. 2

1.

Zmianą dokonaną ustawą z dnia 18 marca 2011 r. wprowadza się szereg zmian w art. 2, polegających na częściowym zastąpieniu dotychczasowych norm nowymi, ale i na dodaniu wielu norm.

Przepisy art. 2 to tzw. słowniczek ustawowy lub też definicje ustawowe. Są to przepisy niemające w założeniu charakteru normatywnego, lecz często posiadające taki charakter. Nie mają w założeniu charakteru normatywnego, bowiem z reguły są opracowywane w celu uproszczenia tekstu przepisów, ale w praktyce w wielu przypadkach okazuje się, że treść aktu normatywnego nie zawiera innej niż określona właśnie w tym początkowym przepisie, będącym w istocie rzeczy skrótem znaczeniowym posługiwania się danym określeniem, definicji pojęcia ustawowego. Przez taką praktykę słowniczek ma wielkie znaczenie normatywne, co ma miejsce także tak w tej ustawie nowelizującej, jak i w ustawie nowelizowanej, czyli w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Za pomocą prostych, krótkich sformułowań w przepisie, rozpoczynającym się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX