Malinowski Łukasz, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2012
Stan prawny: 1 lipca 2012 r.
Autor komentarza:

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przepis ten określa zakres przedmiotowego zastosowania przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.). Ust. 1 określa ten zakres bezpośrednio, poprzez wskazanie, iż ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych, w strefie zamieszkania oraz w strefach ruchu, zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami, a także zasady i warunki kontroli ruchu drogowego. Ust. 2 rozszerza zakres zastosowania przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym także do ruchu odbywającego się poza miejscami określonymi w ust. 1, w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

2.

Obowiązujące na terytorium Polski zasady ruchu na drogach zostały określone w dziale II komentowanej ustawy. Wśród zasad ruchu wyróżnia się zasady ogólne odnoszące się do wszystkich uczestników ruchu i innych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX