Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. V - OpenLEX

Tarno Jan Paweł, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. V

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2011
Stan prawny: 7 listopada 2011 r.
Autor komentarza:

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. V

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Art. 1 zawiera definicję legalną sprawy sądowoadministracyjnej. Podstawowy zakres tych spraw został określony przez pojęcie „kontroli działalności administracji publicznej”. Jak słusznie zauważa J. Borkowski (Ustawy o dwuinstancyjnym sądownictwie administracyjnym - cz. II, M.Pr. 2003, nr 8, s. 346), to określenie o charakterze materialnym jest dopełnione elementem formalnym, jaki stanowi odesłanie do ustaw szczególnych, przekazujących jeszcze inne sprawy na drogę postępowania sądowoadministracyjnego.

Już pod rządem ustawy o NSA w doktrynie wskazywano na stanowiącą o istocie sprawy sądowoadministracyjnej łączność przedmiotu rozpoznania sądu administracyjnego z przedmiotem sprawy administracyjnej rozpoznawanej przez organ administracji publicznej - por. np. T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 1996, s. 174-179. Ten związek jest nierozerwalny również na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów. Zgodnie z zasadą skargowości postępowanie sądowoadministracyjne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX