Gonet Wojciech (red.), Prawo o notariacie. Komentarz. Wzory aktów notarialnych i poświadczeń

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 15 maja 2022 r.
Autorzy komentarza:

Prawo o notariacie. Komentarz. Wzory aktów notarialnych i poświadczeń

Autor fragmentu:

Wstęp

Funkcjonowanie notariatu i dostęp do zawodu notariusza są złożonymi zagadnieniami. Zawód notariusza jest jednym z zawodów wymienionych w art. 88 k.s.h. uważanych za tzw. wolne. Profesja notariusza odróżnia się od innych wolnych zawodów prawniczych m.in. tym, że w zakresie swych uprawnień działa on jako osoba zaufania publicznego i musi być osobą bezstronną przy dokonaniu jakichkolwiek czynności notarialnych. W treści książki zostały przedstawione zagadnienia dotyczące: powołania notariusza, utraty prawa do wykonywania tego zawodu, wielości obowiązków, jakie notariusz musi przestrzegać przy wykonywaniu czynności notarialnych, funkcjonowania samorządu notarialnego, nadzoru nad notariatem, zakresu odpowiedzialności notariuszy za szkody, odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy, przebiegu aplikacji notarialnej, kompetencji zastępców notarialnych i aplikantów notarialnych, obowiązków notariuszy w zakresie przetwarzania danych osobowych, dokonywania czynności notarialnych, w szczególności sporządzania APD i EPS, przesłanek odmowy sporządzenia aktu notarialnego. Przedmiotem analiz było m.in. zagadnienie wyjaśnienia zakresu terytorialnego dokonywania czynności notarialnych przez polskiego notariusza, możliwości dokonania czynności notarialnej w innym języku niż polski oraz określenie statusu notariusza jako osoby zaufania publicznego, będącego też przedsiębiorcą.

Autorzy, pisząc poszczególne fragmenty, wykorzystali metodę formalno-dogmatyczną dotyczącą analizy obowiązujących przepisów prawa. W komentarzu dokonano merytorycznej wykładni przepisów prawnych z wykorzystaniem dyrektywy krytyki. Przeprowadzono analizę: publikacji naukowych, orzeczeń sądowych związanych z omawianą tematyką oraz praktyki stosowania prawa i jego doskonalenia. W tekście zawarto również analizę aksjologiczną istniejących regulacji prawnych, co pozwoliło na sformułowanie wniosków dotyczących kierunków zmian przepisów Prawa o notariacie.

Do komentarza załączone zostały wzory różnych aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia oraz europejskiego poświadczenia spadkowego.

Autorzy zaprezentowali własne poglądy na przedstawiane kwestie, w które nie ingerował redaktor naukowy.

Autorzy składają podziękowania panu Mateuszowi Czechowskiemu za żmudną pracę scalenia poszczególnych fragmentów komentarza oraz wzorów aktów notarialnych.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Czynności notarialne

Notariusz może wykonywać swoją funkcję, gdy decyzja o powołaniu i wyznaczeniu siedziby jego kancelarii wydana przez Ministra Sprawiedliwości stanie się ostateczna, posiada on pieczęć urzędową, złożył ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości lub upoważnionym prezesem sądu apelacyjnego. Powołanie do pełnienia funkcji notariusza traci moc, gdy ten w terminie 2 miesięcy od zawiadomienia o powołaniu nie uruchomi kancelarii notarialnej (art. 14 pr. not.). Przed upływem tego terminu notariusz ma obowiązek poinformować o uruchomieniu kancelarii Ministra Sprawiedliwości (art. 14 § 1 pr. not.). Notariusz traci możliwość dokonywania czynności notarialnych po odwołaniu przez Ministra Sprawiedliwości, które może nastąpić w sytuacji (art. 16 § 1pr. not.): zrezygnowania z prowadzenia kancelarii; jeżeli z powodu choroby lub ułomności został uznany orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków notariusza...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX