Basior Iwona, Czajkowska Alicja, Sorbian Danuta, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 sierpnia 2015 r.
Autorzy komentarza:

Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przepisy ogólne

1.

Nowa ustawa w art. 1 w sposób ogólny, tak jak ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego z 1986 r., określa treść jej unormowań, których celem jest rejestracja stanu cywilnego oraz dokonywanie czynności z zakresu tej rejestracji; ustawa określa też zasady i tryb dokonywania rejestracji stanu cywilnego.

2.

Zasadniczym celem nowej regulacji prawnej komentowanej ustawy, która weszła w życie dnia 1 marca 2015 r., jest w założeniach ustawodawcy podniesienie jakości rejestracji stanu cywilnego poprzez prowadzenie jej w systemie elektronicznym.

Zatem wszystkie zdarzenia z dziedziny stanu cywilnego będą zapisywane i ewidencjonowane wyłącznie w systemie teleinformatycznym, a akty stanu cywilnego sporządzane dotychczas w postaci papierowej będą przenoszone stopniowo do systemu elektronicznego.

3.

Ustawodawca przyjął, że nowe zasady prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w systemie pozwolą na:

1)

odejście od papierowych aktów stanu cywilnego;

2)

uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access