Czajkowska Alicja, Pachniewska Elżbieta, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism, wyd. V

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2011
Stan prawny: 15 września 2011 r.
Autorzy komentarza:

Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism, wyd. V

Autorzy fragmentu:

Przedmowa

Od 1995 r. w przepisach prawnych z zakresu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, w tym przepisach Prawa o aktach stanu cywilnego, następowały częste, istotne zmiany legislacyjne.

W listopadzie 1998 r. dokonano ważnych zmian przepisów prawnych dotyczących zawarcia małżeństwa. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 117, poz. 757) wprowadziła zmiany w tych ustawach, zwanych „okołokonkordatowymi”. Od 1 stycznia 1946 r. wprowadzono nowy w owym czasie porządek prawny, ustalający jednolitą, świecką formę rejestracji stanu cywilnego, uznawaną przez Państwo Polskie. Wymieniona zaś ustawa z 1998 r., w związku z art. 10 Konkordatu, wprowadziła, jeśli chodzi o zawarcie małżeństwa, zasadniczą zmianę.

Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, zawarty 28 lipca 1993 r., w art. 10 określił jedynie przesłanki, których spełnienie warunkowało, kiedy małżeństwo kanoniczne wywiera takie same skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim. Artykuł 10 ust. 6 Konkordatu stanowi, że w celu wprowadzenia w życie możliwości zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami takimi jak w prawie polskim państwo dokonuje koniecznych zmian w tym prawie. Postanowienia ustaw „okołokonkordatowych” nie odnoszą się jedynie do Kościoła katolickiego, ale mają charakter ogólny, ze względu na konstytucyjną zasadę równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych.

Ustawą z 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1998 r. Nr 59, poz. 375) wprowadzono możliwość zawarcia małżeństwa przed duchownym ze skutkami cywilnymi dla 9 kościołów i gmin wyznaniowych żydowskich.

Wymienione akty prawne, zamiast istniejącej wyłącznej, świeckiej formy zawarcia małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, wprowadzają dwie, prawnie ważne formy zawarcia małżeństwa ze skutkami w prawie polskim. Wybór formy zawarcia małżeństwa - świecka czy wyznaniowa - należy do zainteresowanych.

Kolejna zmiana ustawowa - mająca wpływ na rejestrację stanu cywilnego - to ustawa z 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 52, poz. 532), na mocy której wprowadzono w zasadzie nieznaną w prawie polskim instytucję - separację prawną, charakteryzującą się przede wszystkim zwolnieniem małżonków z obowiązku wspólnego pożycia przy zachowaniu węzła małżeńskiego. Oznacza to rozdzielenie od „wspólnego łoża, stołu i zamieszkania”, uregulowane w ramach instytucji separacji.

Wiele też istotnych zmian ustawowych nastąpiło w drugiej połowie 2008 r., które to zmiany dotyczą zakresu działalności urzędów stanu cywilnego, statusu prawnego kierownika urzędu stanu cywilnego, wprowadzają też nowe uregulowania prawne niektórych dziedzin rejestracji stanu cywilnego.

Ustawą z 19 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 182, poz. 1121) istotnie zmieniono status prawny kierownika urzędu stanu cywilnego, szczegółowo określono wymagania kwalifikacyjne kierownika i jego zastępcy, jak również usanowano czynności dokonane - w okresie od 7 sierpnia 2005 r. do dnia wejścia w życie powołanej ustawy - przez kierownika lub zastępcę kierownika urzędu stanu cywilnego, powołanych na to stanowisko uchwałą rady gminy bez przeprowadzenia naboru konkursowego.

Ustawą z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) wprowadzono kilka nowych instytucji prawnych, m.in. pojęcie „uznanie dziecka” zastąpiono pojęciem „uznanie ojcostwa”, które zostało potraktowane jako akt wiedzy obojga rodziców dziecka, przeświadczonych, że dziecko od nich pochodzi. Przesłanką konieczną prawnej skuteczności uznania ojcostwa jest potwierdzenie przez matkę dziecka pochodzenia dziecka od mężczyzny przyznającego ojcostwo. Ponadto objęto uregulowaniem prawnym ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz wprowadzono zmiany dotyczące nazwiska dziecka.

Znowelizowany ustawą z 2008 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadził też kilka zmian w Prawie o aktach stanu cywilnego będących konsekwencją zmian Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571) przyjęto m.in. nowe uregulowania prawne w sprawach z elementem zagranicznym. Istotną zmianą jest wprowadzenie zasady uznawania orzeczeń sądów zagranicznych ex lege wzorem rozwiązań prawa europejskiego. Konsekwencją takiej zmiany jest ust. 2 art. 73 p.a.s.c. dotyczący podstawy wpisania wzmianki dodatkowej i zamieszczenia przypisku w akcie stanu cywilnego na podstawie orzeczenia sądu państwa obcego lub innego organu obcego państwa, wydanych w sprawach cywilnych.

Znowelizowano również ustawę o ewidencji ludności i dowodach osobistych ustawą z 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 195, poz. 1198), która nakłada na kierowników urzędów stanu cywilnego nowe zadania i obowiązki, jak również nadaje nowe brzmienie art. 67 ust. 1 pkt 1 p.a.s.c. Kolejne zmiany tej problematyki zawiera ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) oraz ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.).

Uchwalono też nową ustawę z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.), na podstawie której decyzje wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.

Analiza obecnego systemu rejestracji stanu cywilnego w Polsce i jego roli w systemie organów administracji publicznej byłaby niepełna bez uwzględnienia - chociaż w dużym skrócie - uwarunkowań historycznych.

Ważność i skutki czynności prawnych ocenia się według przepisów, które obowiązywały w czasie i miejscu dokonania danej czynności prawnej. Dlatego konieczna jest znajomość nie tylko aktualnie obowiązującego Prawa o aktach stanu cywilnego, ale także poprzednio obowiązujących przepisów dotyczących tej materii. Orientacja w tych przepisach nie jest łatwa, ponieważ do 1946 r. obowiązywało kilka systemów prawa małżeńskiego. Zostały one przejęte w 1918 r. przez państwo polskie jako pozostałość porozbiorowa. Stan taki spowodował niejednolitość rejestracji stanu cywilnego. Uprawnienia w tym zakresie mieli zarówno urzędnicy świeccy, jak i duchowni różnych wyznań, co powodowało, że w niektórych rejonach kraju obowiązywała rejestracja świecka, w innych zaś wyznaniowa lub mieszana.

Dekretem z 25 września 1945 r. została wprowadzona od 1 stycznia 1946 r. państwowa, powszechna i jednolita w całym kraju świecka rejestracja stanu cywilnego. Na podstawie tego aktu prawnego powołano urzędy stanu cywilnego. W dekrecie zawarto normy prawa materialnego o charakterze konstytutywnym i deklaratoryjnym, przepisy ustrojowe dotyczące urzędów stanu cywilnego oraz statusu kierownika urzędu stanu cywilnego, a także przepisy o charakterze proceduralnym.

Polski system rejestracji stanu cywilnego oparto na przepisach prawa francuskiego (ustawa z 20 września 1792 r.), wzorując się na najbardziej nowoczesnych normach ustawodawstwa i recypując z nich najlepsze rozwiązania prawne.

Praktyka oraz doświadczenie urzędów stanu cywilnego w pierwszych latach ich działalności spowodowały konieczność modyfikacji przepisów o rejestracji stanu cywilnego. W dniu 8 czerwca 1955 r. zostało ogłoszone nowe Prawo o aktach stanu cywilnego. Na mocy tego aktu rozszerzono zakres uprawnień kierownika urzędu stanu cywilnego, nadal jednak część uprawnień decyzyjnych pozostała w gestii organu nadzoru.

Kolejną zmianę wprowadziła ustawa z 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, która reguluje zagadnienia związane z rejestracją stanu cywilnego podobnie jak poprzednie. Obejmuje zdarzenia i czynności prawne mające wpływ na stan cywilny osoby. Rejestracja tych zdarzeń ma istotne znaczenie dla obywatela i państwa. Akty stanu cywilnego stanowią źródło informacji wykorzystywanych w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, np. w opracowaniach naukowych, biograficznych, statystycznych, ewidencji ludności. Prawne znaczenie rejestracji stanu cywilnego podnosi zawarta w ustawie zasada wyłączności dowodowej aktów stanu cywilnego w zakresie zdarzeń w nich stwierdzonych.

Kierownik urzędu stanu cywilnego w świetle uregulowań ustawy z 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego. Przysługuje mu prawo rozstrzygania we wszystkich sprawach objętych działalnością urzędu stanu cywilnego, także w zakresie spraw, które na podstawie dekretu z 1955 r. były zastrzeżone do kompetencji organu nadzoru, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących rejestracji stanu cywilnego, które wydaje we własnym imieniu.

Od wejścia w życie ustawy z 29 września 1986 r., tj. od 1 stycznia 1987 r., była ona wielokrotnie nowelizowana w związku ze zmianami przede wszystkim Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wejściem w życie art. 10 Konkordatu, a także w związku z reformą administracji publicznej. Kolejne istotne zmiany wprowadzono powołanymi ustawami z 2008 r.

Zaistniała zatem potrzeba opracowania komentarza do Prawa o aktach stanu cywilnego, omawiającego przepisy tego prawa w ich obecnym brzmieniu. W opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia zwłaszcza nowych uregulowań prawnych, obejmujących normy prawa materialnego i proceduralnego, a także o charakterze ustrojowym, dotyczących statusu kierownika urzędu stanu cywilnego oraz funkcjonowania tego urzędu.

Opracowanie oparto na systematyce i konstrukcji ustawy, wykorzystując ponad sześćdziesięcioletnią praktykę urzędów stanu cywilnego oraz ich doświadczenia w zakresie rejestracji stanu cywilnego i rozwiązywaniu związanych z nią problemów prawnych.

Utrudnieniem w stosowaniu Prawa o aktach stanu cywilnego i przepisów związkowych jest niejednokrotnie nieostrość przepisów oraz różnice poglądów w doktrynie. Dlatego posłużono się bogatym dorobkiem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również piśmiennictwa prawniczego.

Noty autorskie zawarte w komentarzu zostały opracowane w miarę obszernie, w szczególności w zakresie problematyki zawarcia małżeństwa, pochodzenia dziecka, instytucji przysposobienia oraz szczególnych wypadków rejestracji stanu cywilnego, a także prawidłowych zapisów tych zdarzeń w aktach stanu cywilnego. Książka może być użyteczna dla szerokiej rzeszy odbiorców, głównie jednak dla kierowników urzędów stanu cywilnego oraz ich pracowników, realizujących Prawo o aktach stanu cywilnego.

Aby ułatwić stosowanie Prawa o aktach stanu cywilnego, w publikacji zamieszczono wzory aktów, decyzji, oświadczeń, protokołów, wzmianek i przypisków. Zawiera ona również wykaz umów międzynarodowych, orzecznictwo Sądu Najwyższego i przepisy związkowe.

* * *

Obecne wydanie komentarza do Prawa o aktach stanu cywilnego uwzględnia zmiany ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, regulacje nowej ustawy z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, która wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r., ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, która wejdzie w życie 1 lipca 2013 r., a także nową ustawę z 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe. Obecne opracowanie zostało także wzbogacone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Komentarz uwzględnia ponadto uwagi kierowników urzędów stanu cywilnego do poprzednich wydań, co zostało zaznaczone w tezach do niektórych artykułów.

Autorki wyrażają podziękowanie Panu Henrykowi Chwyciowi - Prezesowi Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego - Oddział w Lublinie za zgłoszoną potrzebę uwzględnienia w Komentarzu tematów, które wymagają szerszego omówienia ze względu na istniejące wątpliwości w praktycznym działaniu kierowników urzędu stanu cywilnego. Autorki dziękują również Panu Janowi Ciszewskiemu - Dyrektorowi Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości za udostępnienie materiałów kolejnego wydania publikacji „Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych”.

Szczególne podziękowania należą się również Panu Profesorowi Andrzejowi Mączyńskiemu za udostępnienie opracowań naukowych z dziedziny prawa prywatnego międzynarodowego oraz konsultacje, a także sędziemu Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Bronisławowi Czechowi za konsultacje w kontrowersyjnej problematyce dotyczącej rejestracji stanu cywilnego oraz sędziemu Przemysławowi Wypychowi za konsultacje i opracowania, które wzbogaciły aktualne wydanie Komentarza.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Przepis w sposób ogólny określa treść ustawy, którą uchwalono w celu uregulowania zasad związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, a także spraw dotyczących innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób.

2.

Sprawami związanymi z rejestracją są:

określenie charakteru ksiąg stanu cywilnego,

organizacja urzędów stanu cywilnego i ich właściwość miejscowa,

określenie statusu kierownika urzędu stanu cywilnego, jego kompetencji i form wykonywania czynności,

zasady sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

prostowanie, uzupełnianie i unieważnianie aktów stanu cywilnego,

przepisy szczególne dotyczące sporządzania aktów urodzeń, zgonów oraz zawierania małżeństw,

szczególne przypadki rejestracji stanu cywilnego,

wydawanie odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń.

3.

Z treści ustawy wynika, że system rejestracji stanu cywilnego oparty jest na następujących podstawowych zasadach:

powszechności,

prawdy obiektywnej,

terytorialności,

jednolitośc...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX