Baran Mateusz (red.), Czarnecka Aleksandra (red.), Prawo holdingowe. Praktyczny komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 1 lipca 2022 r.
Autorzy komentarza:

Prawo holdingowe. Praktyczny komentarz

Autorzy fragmentu:

PRZEDMOWA

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność oddać w Państwa ręce komentarz do tzw. prawa holdingowego przygotowany w kancelarii Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy sp. k. Komentarz odnosi się do materii okrzykniętej jedną z największych (czy nawet największą) i rewolucyjnych nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (ustawa z 9.02.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. poz. 807). W naszej pracy skoncentrowaliśmy się na tej części Nowelizacji, która dotyczy właśnie prawa holdingowego. Nie ulega kwestii, że zmiany te mają charakter systemowy i mogą nieść za sobą daleko idące konsekwencje dla uczestników obrotu.

Nasz komentarz opracowali praktycy. Jego autorami i redaktorami są bowiem doświadczeni prawnicy korporacyjni, doradzający na co dzień spółkom prawa handlowego w ramach Zespołów Corporate i M&A kancelarii Crido Legal.

Naszym celem było przede wszystkim stworzenie materiału użytecznego dla praktyków, w tym przedsiębiorców, członków organów spółek, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. W związku z tym staraliśmy się omówić problemy, które mogą pojawić się u uczestników obrotu podczas stosowania przepisów, a aby zapewnić większą przejrzystość, zawarliśmy w opracowaniu przykłady, grafy i wykresy.

Z perspektywy czasu trzeba powiedzieć, że przygotowanie praktycznego komentarza do niefunkcjonujących dotychczas w obrocie instytucji prawnych stanowiło nie lada wyzwanie intelektualne. Materia jest nie tylko niezwykle złożona, ale także, co stanowiło dodatkową trudność, niestety w wielu obszarach niedoskonała. Jakkolwiek poruszane w treści Komentarza kwestie dyskutowaliśmy w gronie Autorów i Redaktorów, próbując wypracować tym samym najbardziej prawdopodobną i prawidłową interpretację komentowanych przepisów oraz zidentyfikować istotne zagadnienia praktyczne, każdy z Autorów wyraża w Komentarzu własne poglądy, w związku z czym możliwe są pewne różnice w prezentowanych stanowiskach.

Komentowana przez nas Nowelizacja przyjmowana była w atmosferze gorącego sporu prawniczego, a Projektodawcy mierzyli się zarówno z argumentami przemawiającymi za brakiem potrzeby przyjmowania takich przepisów, jak i konstruktywną krytyką, w ramach której prezentowano szereg rozwiązań alternatywnych. Jednak to właśnie „prawo holdingowe” w brzmieniu co do zasady zbieżnym z inicjatywą Projektodawcy będzie od października 2022 r. obowiązującym w Polsce prawem. W związku z tym, choć jest ono niedoskonałe i można (i zapewne w wielu obszarach należy) zgłaszać postulaty co do dokonania stosownych korekt, już jesienią przedsiębiorcy będą musieli zadbać o stosowanie nowych przepisów właśnie w tym brzmieniu.

Korzystając z okazji, dziękujemy wszystkim członkom zespołu CRIDO, którzy wspierali nas w pracach. Szczególne podziękowanie kierujemy do Anny Wcisło, Konrada Sadowskiego, Filipa Sobocińskiego i Michała Tokarza. Ponadto bardzo dziękujemy prof. dr. hab. Aleksandrowi Kappesowi za dokonanie recenzji opracowania oraz przedstawienie wnikliwych uwag i komentarzy.

Mamy ogromną nadzieję, że nasza analiza i wnioski, do których doszliśmy, okażą się pomocne przy wdrażaniu nowych przepisów w Państwa organizacjach.

Warszawa, 18.05.2022 r.

Mateusz Baran i Aleksandra Czarnecka

Autor fragmentu:
Art. 4art(4)
Art. 4 § 1 pkt 4 lit. fart(4)par(1)pkt(4)lit(f)Słowniczek. Spółka dominująca. Wywieranie decydującego wpływu

1.Wprowadzenie art. 4 § 1 pkt 4 lit. f a uchylenie art. 7 k.s.h.

1.1.

Wprowadzenie art. 4 § 1 pkt 4 lit. f jest związane z uchyleniem z dniem 13.10.2022 r. art. 7 k.s.h.

1.2.

Artykuł 7 k.s.h. regulował tzw. koncerny umowne, wprowadzając możliwość zawierania umów o zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę. Jego treść została w pewnym zakresie przeniesiona do art. 4 § 1 pkt 4 lit. f k.s.h., który stanowi, że spółką dominującą jest taka spółka handlowa, która wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności przez zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

1.3.

Dzięki temu możliwość utworzenia „grupy spółek” w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 51k.s.h. istnieje również wtedy, gdy wywieranie decydującego wpływu na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX