Komentarze
Opublikowano: Wyd.Prawnicze 1999
Stan prawny: 1 października 2001 r.
Autorzy komentarza:

Prawo energetyczne. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Ogólneall()

Wstęp

WSTĘP

Prawo energetyczne - ustawa, która weszła w życie pod koniec 1997 roku, wprowadziła daleko idące zmiany w sektorze paliwowo-energetycznym.

Powstał i rozpoczął bardzo aktywną działalność nowy organ Państwa - Urząd Regulacji Energetyki.

Właściwi ministrowie wydali liczne akty wykonawcze do ustawy.

W obecnym, trzecim już wydaniu Komentarza Autorzy uwzględnili najnowsze zmiany legislacyjne oraz praktykę funkcjonowania Urzędu Regulacji Energetyki.

Liczymy, że niniejsza książka ułatwi posługiwanie się komentowaną ustawą.

Autorzy

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12 poz. 70), które utraciły moc na podstawie art. 138 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3 poz. 18) z dniem 1 stycznia 2002 r.

Komentarz uwzględnia przepisy ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250), które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360) z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepisy art. 1 niniejszej ustawy w brzmieniu sprzed jego nowelizacji dokonanej przez art. 1 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 552) z dniem 3 maja 2005 r.

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?