Prawo budowlane. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o... - OpenLEX

Szuster Sergiusz, Prawo budowlane. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2005
Stan prawny: 16 sierpnia 2005 r.
Autor komentarza:

Prawo budowlane. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
Art. 3

Art. 3.

pkt 3

Nowelizacja art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm., dalej jako: pr. bud.] dokonana ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw [Dz. U. Nr 163, poz. 1364, dalej jako: nowel. pr. bud.] ma na celu doprecyzowanie definicji legalnej pojęcia budowli, które stanowi jedno z podstawowych określeń wyznaczających zakres stosowania i interpretacji postanowień Prawa budowlanego (a zwłaszcza unormowań określających obowiązek uzyskania odpowiednich zezwoleń, przede wszystkim decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z art. 28 i n. pr. bud.), aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, a zgodnie z założeniami wykładni oraz wymogami techniki legislacyjnej - także innych regulacji dotyczących tej problematyki [należy jednak wskazać na przykłady odmiennego (szerszego) zakresu przedmiotowego pojęcia budowli, np. w rozumieniu art. 1aust. 1...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX