Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Stan prawny: 1 września 2019 r.
Autorzy komentarza:

Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany

Autorzy fragmentu:

Wstęp do I wydania Komentarza do Prawa budowlanego

Mając świadomość, że na rynku wydawniczym jest już kilka komentarzy do ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane, redaktorzy naukowi – prof. Marek Wierzbowski i sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz – oraz autorzy niniejszego komentarza, w większości sędziowie sądów administracyjnych (Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych), a także wykładowcy uniwersyteccy i praktycy pełniący funkcje adwokata, radcy prawnego, zajmujący się nauką prawa oraz stosowaniem prawa administracyjnego, w tym procesu inwestycji budowlanych, doszli do przekonania, że istnieje jeszcze miejsce dla takiego zamierzenia wydawniczego, jakim jest niniejsze opracowanie, tj. Komentarz do Prawa budowlanego.

Odczuwalny jest zwłaszcza brak w dotychczas wydanych komentarzach takich objaśnień, które stanowiłyby rzeczywistą, istotną pomoc dla organów administracji publicznej załatwiających sprawy budowlane, uczestników procesu budowlanego, jak również kancelarii prawnych zajmujących się obsługą prawną tych spraw na zlecenie zarówno inwestorów, jak i właściwych organów. Zamierzeniem redaktorów naukowych i celem autorów poszczególnych części komentarza było przede wszystkim przygotowanie i przedstawienie odbiorcom racjonalnie i logicznie skonstruowanego opracowania, które umożliwi jak najszersze omówienie i wyjaśnienie wszystkich tych kwestii, które dotychczas pojawiły się w toku stosowania komentowanej ustawy. To, czy autorom udało się sprostać temu zadaniu, ocenią osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.

Wydaje się, że wciąż mogą istnieć obszary, które wymagają dalszego wyjaśniania. Mając to na uwadze, redaktorzy naukowi oraz zespół autorów niniejszej publikacji pragną poinformować, że toczą się w tym samym składzie prace nad Komentarzem do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także przewidywane jest przygotowanie opracowania, które będzie poświęcone omówieniu poszczególnych instytucji występujących w procesie inwestycji budowlanych. Kolejnym etapem prac zespołu będzie przedstawienie wybranych, konkretnych spraw budowlanych, aby wnioski z nich wypływające przyczyniły się do pogłębienia wiedzy o procesie inwestycji budowlanych, jak też w znaczącym stopniu wpłynęły na poprawę procesu załatwiania takich spraw.

Autorzy fragmentu:

Wstęp do II wydania Komentarza do Prawa budowlanego

Po wprowadzeniu na rynek wydawniczy I wydania Komentarza do Prawa budowlanego zaszło wiele istotnych zmian komentowanych przepisów. Zmiany te wynikają głównie z noweli z 20.02.2015 r., tj. ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443), oraz z ustawy z 24.04.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. poz. 774 ze zm.).

Ten nowy stan prawny spowodował, że konieczne stało się wydanie kolejnej edycji komentarza. Zespół przygotowujący nowe wydanie publikacji dokładał starań, aby Czytelnicy uzyskali możliwie jak najpełniejszą wiedzę o prawie budowlanym w aktualnym kształcie.

W okresie pomiędzy I i II wydaniem komentarza pojawiło się wiele istotnych orzeczeń, w tym NSA i TK, oraz glos i innych publikacji mających istotne znaczenie dla stosowania Prawa budowlanego.

Zagadnienia Prawa budowlanego oraz ściśle wiążących się z nim regulacji planowania przestrzennego, a także przepisów odrębnych ustaw dotyczących tej problematyki stały się obiektem zwiększonego zainteresowania społecznego – pojawiły się silnie artykułowane oczekiwania dotyczące odbiurokratyzowania procesu budowlanego, poprawy ładu przestrzennego itd. Efektem tego zainteresowania są nowelizacje obowiązujących przepisów oraz prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, której przewodnictwo objął prof. Marek Wierzbowski, współredaktor niniejszego komentarza.

Niezależnie od opracowania zaktualizowanego Komentarza do Prawa budowlanego pracujący nad nim zespół przygotował również i przekazał do Wydawnictwa Wolters Kluwer pracę dotyczącą istotnych instytucji z dziedziny prawa inwestycji budowlanych – Proces inwestycji budowlanych (Prawo budowlane oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne) – wybrane instytucje.

Kolejnym etapem prac zespołu jest przygotowanie zaktualizowanej, II wersji Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zespół autorsko-redakcyjny niniejszego komentarza wyraża nadzieję, że jeszcze w bieżącym roku uda się mu przystąpić do przygotowania komentarza obejmującego zagadnienia z zakresu ochrony środowiska w kontekście realizacji inwestycji budowlanych.

Przedstawiając Czytelnikowi Komentarz do Prawa budowlanego, będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi do tej pracy, abyśmy mogli je wykorzystać w dalszych pracach komentatorskich.

Autorzy fragmentu:

Wstęp do III wydania Komentarza do Prawa budowlanego

Po wprowadzeniu na rynek wydawniczy II wydania Komentarza do Prawa budowlanego zaszło wiele istotnych zmian komentowanych przepisów. Zmiany te wynikają zasadniczo z wejścia w życie ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 ze zm.) oraz ustawy z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317).

W okresie pomiędzy II i III wydaniem komentarza pojawiło się wiele istotnych orzeczeń, w tym orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, oraz glos i innych publikacji mających istotne znaczenie dla stosowania Prawa budowlanego.

Zmieniony stan prawny, jak też potrzeba uwzględnienia aktualnego orzecznictwa spowodowały, że konieczne stało się opracowanie kolejnego wydania komentarza. Zespół przygotowujący nowe wydanie publikacji dokładał starań, aby Czytelnicy uzyskali możliwie jak najpełniejszą wiedzę o Prawie budowlanym w obecnym kształcie.

Zagadnienia Prawa budowlanego oraz ściśle wiążących się z nim regulacji planowania przestrzennego, a także przepisów odrębnych ustaw dotyczących tej problematyki stały się obiektem zwiększonego zainteresowania społecznego – pojawiły się silnie artykułowane oczekiwania dotyczące odbiurokratyzowania procesu budowlanego, poprawy ładu przestrzennego itd. Efektem tego zainteresowania są nowelizacje obowiązujących przepisów. Zespół autorski przewiduje przystąpienie do dalszych aktualizacji komentarza oraz ewentualne przygotowanie komentarza do projektowanej ustawy dotyczącej rozwoju mieszkalnictwa.

Niezależnie od opracowania zaktualizowanego Komentarza do Prawa budowlanego pracujący nad nim zespół przygotował w ramach wydawnictwa Wolters Kluwer opracowanie dotyczące istotnych instytucji z dziedziny prawa inwestycji budowlanych – Proces inwestycji budowlanych (Prawo budowlane oraz planowanie i zagospodarowanie przestrzenne) – wybrane instytucje. W końcowym stadium opracowywania znajduje się III wersja Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zespół autorsko-redakcyjny niniejszego komentarza w ubiegłym roku wydał obszerne opracowanie obejmujące zagadnienia z zakresu ochrony środowiska w kontekście realizacji inwestycji budowlanych, tj. komentarz pod redakcją dr Tomasza Filipowicza, sędzi Alicji Plucińskiej-Filipowicz i prof. Marka Wierzbowskiego do ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Warszawa 2017.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

I.Uwagi wstępne

Przepis art. 1 określa zakres przedmiotowy ustawy, która jako akt publicznego prawa materialnego normuje działalność dotyczącą projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Jednocześnie ustawa określa zasady działania organów administracji publicznej w każdej z wymienionych spraw. Innymi słowy, dotyczy ona wszystkich stosunków publicznoprawnych, jakie powstają w trakcie projektowania, budowy, użytkowania oraz rozbiórki obiektu budowlanego. Ogół tych stosunków publicznoprawnych określany jest mianem procesu budowlanego. Poza zakresem przedmiotowym ustawy pozostają stosunki cywilnoprawne powstające w związku z działalnością określoną w art. 1, wynikające z umów o roboty budowlane czy umów o roboty projektowe.

Ustawa – Prawo budowlane jako akt zawierający normy prawa administracyjnego ingeruje w prawo własności, w tym w szczególności w stanowiące jeden z elementów tego prawa prawo do zabudowy. Przepis art. 31 ust. 3Konstytucji...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access