Sypniewski Dominik (red.), Prawo budowlane. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 16 sierpnia 2022 r.
Autorzy komentarza:

Prawo budowlane. Komentarz

Autor fragmentu:

PRZEDMOWA

Budownictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, która ma istotny wpływ na rozwój przemysłu i innych sektorów gospodarki, zapewnia wiele miejsc pracy, a także odgrywa istotną rolę w realizacji polityki mieszkaniowej. Z tej perspektywy celem prawa budowlanego powinno być zapewnienie możliwości efektywnej realizacji inwestycji budowlanych. Obok interesów inwestorów w procesie inwestycyjnym występują jednak inne wartości, takie jak bezpieczeństwo, zdrowie i higiena, środowisko, a także coraz silniej akcentowane w prawie dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, efektywność energetyczna czy też rozwój zrównoważony.

Polskie Prawo budowlane zostało uchwalone już ponad 28 lat temu. Od tego czasu ustawa została wielokrotnie nowelizowana, a także stała się przedmiotem licznych analiz i dyskusji z udziałem prawników, inżynierów i przedstawicieli biznesu, reprezentujących perspektywę teoretyczną oraz praktyczną. Równocześnie stosowanie przepisów Prawa budowlanego ujawniło liczne wątpliwości interpretacyjne, które najczęściej były rozwiązywane i wyjaśniane przez sądy administracyjne, które stworzyły bogaty dorobek orzeczniczy.

W ramach długo dyskutowanej reformy prawa procesu inwestycyjno-budowlanego przez wiele lat ścierały się dwie koncepcje. Pierwsza zakładała zmianę o charakterze rewolucyjnym, której istotą miało być uchwalenie zupełnie nowej ustawy. Druga koncepcja była oparta na podejściu ewolucyjnym, zgodnie z którym miało dochodzić do etapowego rozwiązywania zidentyfikowanych problemów. Ostatecznie ustawodawca wybrał drugie podejście.

Oddajemy w ręce Czytelników komentarz uwzględniający najnowsze zmiany wynikające ustawy z 7.07.2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, które częściowo weszły w życie 1.08.2022 r., a częściowo zaczną obowiązywać od 1.01.2023 r. oraz 27.01.2023 r. Zmiany te przede wszystkim stanowią kolejny etap cyfryzacji procesu inwestycyjnego, która stwarza szansę na zwiększanie efektywności działania administracji budowlanej.

Komentarz prezentuje praktyczne podejście do omawianej ustawy z uwagi na to, że Autorzy od wielu lat łączą pracę naukowo-dydaktyczną oraz wykonywanie zawodów adwokata lub radcy prawnego. Przedstawione rozważania uwzględniają również najnowsze orzecznictwo sądowe, a także dorobek doktryny prawa budowlanego.

Warszawa, 16 sierpnia 2022 r.

Dominik Sypniewski

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

1.

Najczęściej spotykaną praktyką legislacyjną jest określanie zakresu ustawy w jej pierwszym artykule. Ma to szczególne znaczenie, gdy okoliczności te nie wynikają wprost z nazwy aktu prawnego, choć oczywiście tytuł ustawy powinien odnosić się do tego zakresu. Dodatkowym zabiegiem może być umieszczenie w ustawie preambuły, która w ogólny sposób formułuje założenia, jakie przyświecały ustawodawcy wprowadzającemu taki akt prawny. Taka praktyka dotyczy w szczególności najważniejszych aktów prawnych lub mających szczególne znaczenie dla społeczeństwa. Jednak pierwszą informację o tym, z jakim aktem mamy do czynienia, stanowi tytuł ustawy. Większość tych regulacji nosi tytuł „ustawa o określonej materii”. Ustawy o charakterze systemowym otrzymują miano kodeksu. Tytuł ten sugeruje, że jest to najważniejszy akt prawny w danej gałęzi prawa, w sferze materialnej bądź też procesowej. W polskim porządku prawnym mamy zatem m.in. Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX