Prawo budowlane. Komentarz - OpenLEX

Plucińska-Filipowicz Alicja (red.), Wierzbowski Marek (red.), Prawo budowlane. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2014
Stan prawny: 1 marca 2014 r.
Autorzy komentarza:

Prawo budowlane. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Mając świadomość, że na rynku wydawniczym jest już kilka komentarzy do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), redaktorzy naukowi – prof. Marek Wierzbowski i sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz – oraz autorzy niniejszego komentarza, w większości sędziowie sądów administracyjnych (NSA i WSA), a także wykładowcy uniwersyteccy i praktycy pełniący funkcje adwokata, radcy prawnego, zajmujący się nauką prawa oraz stosowaniem prawa administracyjnego, w tym procesu inwestycji budowlanych, doszli do przekonania, że istnieje jeszcze miejsce dla takiego zamierzenia wydawniczego, jakim jest niniejsze opracowanie, tj. Komentarz do Prawa budowlanego.

Odczuwalny jest zwłaszcza brak w dotychczas wydanych komentarzach takich objaśnień, które stanowiłyby rzeczywistą, istotną pomoc dla organów administracji publicznej załatwiających sprawy budowlane, uczestników procesu budowlanego, jak również kancelarii prawnych zajmujących się obsługą prawną tych spraw, na zlecenie inwestorów, jak i właściwych organów. Zamierzeniem redaktorów naukowych i celem autorów poszczególnych części komentarza było przede wszystkim przygotowanie i przedstawienie odbiorcom racjonalnie i logicznie skonstruowanego opracowania, które umożliwi jak najszersze omówienie i wyjaśnienie wszystkich tych kwestii, które dotychczas pojawiły się w toku stosowania komentowanej ustawy. To, czy autorom udało się sprostać tym założeniom, ocenią osoby zainteresowane przedmiotową tematyką.

Wydaje się, że nadal mogą pozostawać obszary, które wymagają dalszego wyjaśniania. Mając to na uwadze, redaktorzy naukowi oraz zespół autorów niniejszego Komentarza pragną poinformować, że toczą się w tym samym składzie prace nad opracowaniem Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także przewidywane jest przygotowanie opracowania, które będzie poświęcone omówieniu poszczególnych instytucji występujących w procesie inwestycji budowlanych. Kolejnym etapem prac zespołu będzie przedstawienie wybranych, konkretnych spraw budowlanych, aby wnioski z nich wypływające przyczyniły się do pogłębienia wiedzy na temat procesu inwestycji budowlanych, jak też w znaczącym stopniu wpłynęły na poprawę procesu załatwiania takich spraw.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot regulacji

I.Uwagi wstępne

Przepis art. 1 określa zakres przedmiotowy ustawy, która jako akt publicznego prawa materialnego normuje działalność dotyczącą projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych. Jednocześnie ustawa określa zasady działania organów administracji publicznej w każdej z wymienionych spraw. Innymi słowy komentowana ustawa dotyczy wszystkich stosunków publicznoprawnych, jakie powstają w trakcie projektowania, budowy, użytkowania oraz rozbiórki obiektu budowlanego. Ogół tych stosunków publicznoprawnych określany jest mianem procesu budowlanego. Poza zakresem przedmiotowym ustawy pozostają stosunki cywilnoprawne, powstające w związku z działalnością określoną w art. 1, wynikające z umów o roboty budowlane czy umów o roboty projektowe.

Ustawa – Prawo budowlane, jako akt zawierający normy prawa administracyjnego, ingeruje w prawo własności, w tym w szczególności w stanowiące jeden z elementów tego prawa – prawo do zabudowy. Przepis art. 31 ust. 3Kon...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX