Kawulski Arkadiusz, Prawo bankowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 10 lutego 2013 r.
Autor komentarza:

Prawo bankowe. Komentarz

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

Oddając do rąk Czytelników komentarz do ustawy - Prawo bankowe, wyrażam nadzieję, że jego lektura pozwoli nieco głębiej sięgnąć w obszar regulacji prawa bankowego.

Jak dotychczas ustawa - Prawo bankowe była przedmiotem wielu komentarzy i opracowań, dokonywanych zarówno przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa bankowego, jak też i przez osoby stosujące prawo bankowe w praktyce. Zmieniające się otoczenie gospodarcze dotyczące działalności banków powoduje jednak, że przedmiot regulacji ustawy - Prawo bankowe ulega ciągłym modyfikacjom. Trzeba wspomnieć, iż ustawa ta od jej uchwalenia 29 sierpnia 1997 r. była nowelizowana ponad 70 razy, z czego 15 razy w latach 2010-2012. Zmiany wprowadzone w ostatnich trzech latach (obejmujące m.in. nabywanie znacznych pakietów akcji, outsourcing, regulacje ostrożnościowe, wykonywanie nadzoru bankowego, zmiany wprowadzone ustawą o usługach płatniczych oraz ustawą o kredycie konsumenckim, możliwość spłaty kredytu w walucie obcej) są na tyle istotne, że stały się inspiracją do napisania niniejszej książki.

W komentarzu starałem się połączyć zakres niezbędnej wiedzy teoretycznej z praktycznymi aspektami stosowania przepisów zawartych w ustawie - Prawo bankowe. Z racji zainteresowań i praktyki zawodowej oraz ograniczeń w objętości komentarza nie wszystkie przepisy zostały jednak omówione tak samo wyczerpująco, co, mam nadzieję, Szanowni Czytelnicy mi wybaczą. Komentarz stanowi też próbę skupienia się nie tylko na teoretycznych rozważaniach ale poszukiwania sposobu rozwiązania praktycznych problemów pojawiających się przy jej stosowaniu.

Życzę zatem miłej lektury.

Arkadiusz Kawulski

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

ZAKRES REGULACJI

1.

Rozdział 1 reguluje kilka kwestii:

1)

określa zakres regulacji komentowanej ustawy (art. 1),

2)

definiuje bank (art. 2) i określa zasady ochrony prawnej wyrazów „bank” i „kasa” (art. 3),

3)

definiuje podstawowe pojęcia używane w Prawie bankowym (art. 4),

4)

określa zakres czynności bankowych (art. 5) i innej działalności banków (art. 6),

5)

zakres oświadczeń banku składanych w formie elektronicznej (art. 7),

6)

obowiązek utrzymywania płynności płatniczej (art. 8),

7)

system zarządzania w banku (art. 9-9g),

8)

tajemnicę zawodową Komisji Nadzoru Finansowego (art. 10a),

9)

zakres działań KNF podejmowanych na podstawie komentowanej ustawy, będących decyzjami administracyjnymi (art. 11).

2.

Tematyka objęta regulacją rozdziału 1 w znacznej części nawiązuje więc do określenia charakteru prawnego banku i jego pozycji w obrocie gospodarczym, wyznaczonej z jednej strony przez zakres działalności wykonywanej przez bank, a z drugiej strony ograniczonej obowiązkami banku jako...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX