Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2003
Stan prawny: 27 listopada 2002 r.
Autor komentarza:

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Autor fragmentu:
du:2000:80:904Art. 1

Art. 1.

1.

Art. 1 ust. 2 pkt 9

Art. 1ust. 2 pkt 9 wymienia jedną z przykładowych kategorii chronionych utworów, jaką są utwory audiowizualne. Dotychczasowe brzmienie tego przepisu wskazywało, że przez utwory audiowizualne należy rozumieć również utwory wizualne i audialne. Wprawdzie ustawa nie zawiera definicji utworu audiowizualnego, jednakże znaczenie tego pojęcia w języku potocznym, biorąc pod uwagę dodatkowo przepisy rozdziału 6 - „Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych” (mówiące m.in. o reżyserze, operatorze obrazu, twórcy scenariusza, wyświetlaniu kinowym, nadaniach telewizyjnych) wydaje się dosyć jasne. Chodzi tu więc przede wszystkim o filmy fabularne, dokumentalne, animowane, widowiska telewizyjne (np. teatr telewizji), a także o video clipy, filmy reklamowe itp. Przez utwory wizualne należałoby zatem rozumieć podobne utwory, tyle że pozbawione warstwy dźwiękowej. Z kolei utwory audialne byłyby ograniczone tylko do warstwy dźwiękowej. Celowość...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?