Machała Wojciech (red.), Sarbiński Rafał Marcin (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 marca 2019 r.
Autorzy komentarza:

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Prawo autorskie należy do najdynamiczniej rozwijających się dziedzin w polskim systemie prawnym. Źródłem tej dynamiki są uwarunkowania o charakterze zarówno technologicznym, społecznym, jak i regulacyjnym. Szczególnie silny wpływ ma tutaj proces harmonizacji prawa własności intelektualnej w Unii Europejskiej i powstające w tym procesie ustawodawstwo, które należy wprowadzić do krajowych porządków prawnych. Implementacja standardów unijnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych wiąże się z pewnymi wątpliwościami, które rodzą potrzebę na bieżąco aktualizowanej wykładni przepisów.

W komentarzu poddano pogłębionej, krytycznej analizie nie tylko określony w przepisach stan normatywny, ale również – niejednokrotnie mało konsekwentne – orzecznictwo (w tym rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Autorzy odnoszą się również do wypowiedzi doktryny – tych najnowszych, ale również starszych, których treść pozostaje aktualna lub które stanowią istotny do dzisiaj punkt odniesienia w dyskusjach prawniczych. Omawiany stan prawny obejmuje nowelizacje ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do listopada 2018 r., w tym tę wprowadzoną bez rozgłosu i właściwie żadnej merytorycznej dyskusji ustawą z 3.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 ze zm.). Komentarz zawiera również jedne z pierwszych wypowiedzi polskiej doktryny prawa autorskiego na temat niezwykle istotnych dla praktyki zmian wprowadzonych ustawą z 15.06.2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz.U. poz. 1293).

Autorami niniejszego komentarza są osoby mające zarówno doświadczenia akademickie, jak i praktykę w zakresie własności intelektualnej, co rzutuje na ich podejście do podjętego zadania. Intencją autorów było z jednej strony odniesienie się do konkretnych zagadnień związanych ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy w praktyce obrotu i zaproponowanie rozwiązań kwestii spornych, a z drugiej – przedstawienie spójnego systemowo spojrzenia na omawianą materię normatywną. W naszym przekonaniu komentarz musi być w pierwszej kolejności użytecznym narzędziem dla prawnika, który poszukuje konkretnych odpowiedzi na pytania nasuwające się w procesie stosowania ustawy. Zarazem jednak warto, aby stanowił głos w dyskusji na tematy bardziej abstrakcyjne, co czyni go atrakcyjną lekturą dla osób zainteresowanych naukowo dziedziną prawa autorskiego. Żywimy nadzieję, że w przygotowanej pracy udało się połączyć cechy klasycznego komentarza do ustawy i systemowego opracowania wybranej dziedziny prawa.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Utwór

Uwagi wstępne

1.

Przepis art. 1 ustawy z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) w obecnym brzmieniu obowiązuje od 1.01.2003 r. Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 28.10.2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 197, poz. 1662 ze zm.) zawarty w pkt 9 zwrot „w tym wizualne i audialne” został zastąpiony sformułowaniem „w tym filmowe”. Tą samą nowelizacją uzupełniono omawiany przepis o ust. 21. Zmiany w stosunku do tekstu pierwotnego były zatem nieznaczne. Można je określić, o czym szerzej niżej, jako redakcyjno-porządkujące. Pozostały bez wpływu na treść normatywną omawianego przepisu.

2.

Przepis art. 1 pr. aut. w zasadniczej części nie miał odpowiednika w ustawiez 10.07.1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. Nr 34, poz. 234 ze zm.). Jak stanowił art. 1 § 1 tego aktu, przedmiotem prawa autorskiego był „każdy utwór literacki, naukowy i artystyczny, ustalony w jakiejkolwiek postaci”. Zawarte w jego § 2 przykładowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX