Etel Leonard, Pahl Bogumił, Popławski Mariusz, Podatek rolny. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 stycznia 2020 r.
Autorzy komentarza:

Podatek rolny. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Niniejszy komentarz powstał w celu przedstawienia konstrukcji prawnej podatku rolnego w ujęciu problemowym. Konstrukcja komentarza opiera się bowiem na założeniu, iż poszczególne przepisy ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym zostały przedstawione przez pryzmat problemów, które wywołują w praktyce. Znajduje to odzwierciedlenie w Spisie treści. Spis ten, podobnie jak ustawa o podatku rolnym, zawiera podział na artykuły. Do każdego z nich przypisane są z kolei zagadnienia. W zależności od tego, jak wiele wątpliwości interpretacyjnych określony artykuł wywołuje, każdemu z nich przyporządkowano od kilku do kilkudziesięciu zagadnień, z którymi wiążą się określone problemy praktyczne.

Istotnym elementem tego opracowania jest to, że zawiera ono szeroką analizę poglądów dotyczących podatku rolnego, a prezentowanych zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w orzecznictwie sądów administracyjnych. W komentarzu wykorzystano również kilkanaście wyjaśnień i pism Ministra Finansów dotyczących analizy przepisów podatku rolnego na gruncie określonych problemów, a także wydaną przez Ministra Finansów interpretację ogólną w sprawie ustalania przelicznika powierzchni użytków rolnych klasy VIz. Informacje zawarte w tej pozycji pozwolą z pewnością rozwiązać wiele problemów, przed którymi mogą stanąć zarówno podatnicy, jak i pracownicy gminnych organów podatkowych. Publikacja ta będzie także istotna dla studentów, zwłaszcza kierunków prawniczych, specjalizujących się w prawie podatkowym.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.01.2020 r.

Autorzy

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot opodatkowania

1.Opodatkowanie gruntów

W Polsce grunty mogą być opodatkowane jednym z trzech podatków: od nieruchomości, rolnym lub leśnym. Zgodnie z art. 2 ust. 2u.p.o.l. podatkowi od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, chyba że są opodatkowane podatkiem rolnym lub leśnym. Aby opodatkować dany grunt podatkiem od nieruchomości, trzeba najpierw ustalić, czy nie podlega on opodatkowaniu podatkiem rolnym lub leśnym. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub lasy opodatkowane są co do zasady odpowiednio podatkiem rolnym lub leśnym, chyba że są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Pod tym pojęciem należy rozumieć grunty, na których faktycznie realizuje się czynności powodujące osiągnięcie zamierzonych celów lub konkretnego rezultatu, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nadmienić należy, że zasada ta ma działanie jednokierunkowe. Chodzi o to, że faktyczny sposób wykorzystania gruntu niebędącego użytkiem rolnym lub lasem (np....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX