Podatek od towarów i usług. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od... - OpenLEX

Bartosiewicz Adam, Podatek od towarów i usług. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, [w:] VAT. Komentarz. Dodatek specjalny ze zmianami aktualny na 1 czerwca 2011 r.

Komentarze
Opublikowano: LEX 2011
Stan prawny: 1 czerwca 2011 r.
Autor komentarza:

Podatek od towarów i usług. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, [w:] VAT. Komentarz. Dodatek specjalny ze zmianami aktualny na 1 czerwca 2011 r.

Autor fragmentu:

WSTĘP

Z początkiem 2011 r. weszły w życie liczne nowelizacje do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Pierwsza z nowelizacji dotyczyła dostosowania ustawy do klasyfikacji PKWiU z 2008 r. i nowego określenia zwolnień podatkowych.

Druga nowelizacja wprowadziła na okres przejściowy podwyższone stawki VAT i określiła regulacje przejściowe związane ze zmianami stawek podatku.

Trzecia nowelizacja związana była z wdrożeniem środka specjalnego dotyczącego ograniczeń w odliczaniu podatku od samochodów. Przy okazji znowelizowano także przepisy dotyczące odliczeń podatku od paliwa do tych samochodów oraz zaimplementowano unijne regulacje dotyczące korekty podatku od nieruchomości.

Czwarta nowelizacja z kolei, warunkowo (w zależności od wysokości długu publicznego) przewiduje dalsze podwyższenie stawek VAT.

Wszystkie te nowelizacje uchwalane były w pośpiechu. Były tworzone, głosowane i publikowane na kolanie, z pogwałceniem zasad prawidłowej legislacji i reguł dotyczących promulgowania aktów prawnych. Stało się to przyczyną istnienia w tych nowelizacjach licznych luk oraz regulacji budzących wątpliwości i kontrowersje.

Pospieszny tryb prac nad tymi nowelizacjami spowodował również i to, że pierwotne projekty nowelizacji zostały okrojone do regulacji najbardziej pilnych i istotnych z punktu widzenia dochodów budżetu państwa.

Wszystko to spowodowało, że powstała konieczność uchwalenia jeszcze jednej ustawy nowelizacyjnej. Z jednej strony zawiera ona regulacje pierwotnie planowane do wprowadzenia w życie w 2011 r., lecz - ze wskazanych już przyczyn - pominięte w nowelizacjach, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Z drugiej strony usuwa (czy też ma usuwać) pewne wadliwości pospiesznie uchwalanych wcześniejszych nowelizacji.

Ta ustawa nowelizacyjna to ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332).

Niniejsza publikacja jest komentarzem do zmian wprowadzonych przez tę ustawę do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stanowi ona uzupełnienie do najnowszego, piątego już wydania Komentarza VAT, który ukazał się w lutym 2011 r.

Autor fragmentu:
Art. 2
Art. 2 pkt 1, Art. 2 pkt 4, Art. 2 pkt 5

Powyższe zmiany mają charakter czysto techniczny. Od dnia 1 kwietnia 2011 r. do komentowanego przepisu wprowadzono zastrzeżenie wskazujące na możliwość innego określenia "terytorium kraju", "terytorium państwa członkowskiego" bądź "terytorium państwa trzeciego".

Może to nastąpić w trybie przewidzianym w art. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), kiedy to w razie wykonywania prac związanych z budową bądź utrzymaniem mostów granicznych, Polska może starać się o wydanie przez Komisję decyzji wprowadzającej środek specjalny, na mocy którego może nastąpić inne (niż wynikające z przebiegu granicy państwowej) określenie terytorium kraju. Zob. kom. do art. 2a.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX