Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, PIT. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: LEX 2013
Stan prawny: 1 stycznia 2013 r.
Autorzy komentarza:

PIT. Komentarz, wyd. III

Autorzy fragmentu:

PRZEDMOWA

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jedną z ważniejszych ustaw podatkowych. W sposób bezpośredni dotyczy ona bowiem około 23 milionów podatników, przy czym są to nie tylko podatnicy PIT. Ma także duże znaczenie dla podatników CIT. Większość z nich występuje bowiem w charakterze płatników albo zaliczki na podatek, albo zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ma stosunkowo bogatą literaturę. Stosowanie jej przepisów w praktyce nadal jednak napotyka wiele problemów interpretacyjnych. Na rynku wydawniczym wciąż brak jest opracowania, które miałoby charakter kompletny i całościowy, a jednocześnie koncentrowało się nie tylko na rozważaniach teoretycznych, lecz w odpowiednim zakresie dotykało także aspektów praktycznych, przydatnych w codziennym stosowaniu przepisów ustawy. W ocenie autorów i wydawnictwa niniejsza publikacja wypełnia tę lukę.

Do potrzeb jak najwygodniejszego zastosowania komentarza został dostosowany także jego układ redakcyjny. Doświadczenia autorów wskazują bowiem, że klasyczny układ artykułowy - w przypadku komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym poszczególne artykuły liczą po kilkanaście stron maszynopisu (choćby art. 21 czy też 23) - znacznie obniża komfort korzystania z komentarza. Z kolei przy układzie "zagadnieniowym" mogą powstawać trudności ze zlokalizowaniem uwag do danego przepisu. Zazwyczaj bowiem mogą być one zamieszczone w ramach kilku zagadnień. Komentarz niniejszy, w którym klasyczny układ artykułowy został nieco zmodyfikowany przez podzielenie niektórych obszernych artykułów na mniejsze części, a w niektórych przypadkach przez połączenie przepisów zbliżonych tematycznie z różnych jednostek redakcyjnych, łączy zalety obu powyższych rozwiązań, nie powielając żadnej z ich wad. Autorzy i wydawnictwo wyrażają nadzieję, że przyjęty układ treści będzie sprzyjać optymalnemu wykorzystaniu komentarza.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych była w trakcie swojego obowiązywania wielokrotnie nowelizowana. Istotne nowelizacje miały miejsce także w czasie, jaki upłynął od poprzedniego wydania komentarza. W 2011 r. wprowadzono całkowicie nowe regulacje dotyczące podatkowych skutków uczestnictwa w spółkach osobowych. Przepisy te dotyczyły przede wszystkim określenia skutków wstąpienia do spółki, jak też wystąpienia z niej oraz zakończenia działalności prowadzonej w tej formie. Dużo w zakresie określenia skutków podatkowych prowadzenia działalności w formie spółek osobowych działo się też w orzecznictwie, że wspomnieć chociażby wciąż nierozstrzygniętą (mimo uchwały NSA) kwestię opodatkowania dochodów ze spółki komandytowo-akcyjnej.

Z kolei w 2013 r. wprowadzono istotne zmiany dotyczące ulgi na dzieci oraz zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły także w życie iście kopernikańskie zmiany dotyczące kosztów uzyskania przychodów. Są one tyleż rewolucyjne, ile kompletnie oderwane od praktyki i możliwości ich zastosowania.

Wszystkie te zmiany komentarz szeroko omawia i wyjaśnia. Autorzy zdecydowali się na uwzględnienie w nim przede wszystkim aktualnie obowiązującego stanu prawnego (na dzień 1 stycznia 2013 r.). Małą koncesję uczyniono względem omówienia rozwiązań obowiązujących w latach ubiegłych, przede wszystkim ze względu na to, że rozliczenia podatkowe za rok ubiegły są dokonywane do 30 kwietnia roku następnego. Również płatnicy większość dokumentów związanych z poborem podatku za rok podatkowy obowiązani są sporządzić w roku następnym. Ze względu natomiast na funkcjonujące przepisy przejściowe omówiono także stan prawny obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2007 r., w szczególności w zakresie zwolnień związanych z osiąganiem przychodów ze zbycia nieruchomości.

Niniejsza publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w komórkach obsługi prawno-księgowej firm. Będzie również przydatna dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, jak i wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką podatkową.

Adam Bartosiewicz

Gryfino, styczeń 2013 r.

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy ustawy

Uwagi wstępne

1.

Artykuł 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) rozpoczyna grupę przepisów ogólnych zawartych w pierwszym rozdziale tej ustawy. Treść i umieszczenie powyższego przepisu zgodne są z przyjętą w polskim systemie prawnym koncepcją układu aktów prawnych. Można się w tym miejscu odwołać do zasad zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z § 20-21 "Zasad...", w przepisach merytorycznych wydziela się przepisy ogólne, określające zakres przedmiotowy i podmiotowy stosunków regulowanych ustawą lub wyłączonych spod jej regulacji.

2.

Artykuł 1określa w najbardziej ogólny sposób przedmiotowy oraz podmiotowy zakres zastosowania przepisów ustawy: jej przepisy obejmują osoby fizyczne, natomiast przedmiotem jej regulacji jest opodatkowanie dochodów osób...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access