Brzostowska Monika, Kubiesa Patrycja, PIT. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.
Autorzy komentarza:

PIT. Komentarz, wyd. III

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Uwagi wstępne

1.

Artykuł 1 u.p.d.o.f. jest przykładem przepisu ogólnego, który rozpoczyna ustawę i wynika z zasad techniki prawodawczej zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283). Ustawa wskazuje, że w przepisach merytorycznych można wydzielać przepisy ogólne i szczegółowe. Wydzielone przepisy ogólne można systematyzować w grupy tematyczne i oznaczać odpowiednimi nazwami.

2.

W zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustawa jest podstawowym źródłem prawa. Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z Konstytucją RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Oznacza to, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest jedynym źródłem prawa w zakresie opodatkowania, w tym także podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX