Bartosiewicz Adam, Kubacki Ryszard, PIT. Komentarz, wyd. V

Komentarze
Opublikowano: LEX 2015
Stan prawny: 1 lutego 2015 r.
Autorzy komentarza:

PIT. Komentarz, wyd. V

Autorzy fragmentu:

PRZEDMOWA

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jedną z ważniejszych ustaw podatkowych. W sposób bezpośredni dotyczy ona bowiem około 23 milionów podatników, przy czym są to nie tylko podatnicy PIT. Ma także duże znaczenie dla podatników CIT. Większość z nich występuje bowiem w charakterze płatników albo zaliczki na podatek, albo zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ma stosunkowo bogatą literaturę. Stosowanie jej przepisów w praktyce nadal jednak napotyka wiele problemów interpretacyjnych. Na rynku wydawniczym wciąż brakuje opracowania, które miałoby charakter kompletny i całościowy, a jednocześnie nie koncentrowało się tylko na rozważaniach teoretycznych, ale w odpowiednim zakresie dotykało także aspektów praktycznych, przydatnych w codziennym stosowaniu przepisów ustawy. W ocenie autorów i wydawnictwa publikacja niniejsza wypełnia tę lukę.

Do potrzeb jak najwygodniejszego korzystania z komentarza został dopasowany także jego układ redakcyjny. Doświadczenia autorów wskazują bowiem, że klasyczny układ artykułowy - w przypadku komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której niektóre artykuły liczą po kilkanaście stron maszynopisu (choćby art. 21 czy 23) - znacznie obniża komfort korzystania z komentarza. Z kolei przy układzie "zagadnieniowym" mogą powstawać trudności ze zlokalizowaniem uwag do danego przepisu. Zazwyczaj bowiem mogą być one zamieszczone w ramach kilku zagadnień. Niniejszy komentarz, w którym klasyczny układ artykułowy został nieco zmodyfikowany przez podzielenie niektórych obszernych artykułów na mniejsze części, a w niektórych przypadkach przez połączenie przepisów zbliżonych tematycznie z różnych jednostek redakcyjnych, łączy zalety obu powyższych rozwiązań, nie powielając żadnej z ich wad. Autorzy i wydawnictwo wyrażają nadzieję, że przyjęty układ treści będzie sprzyjać optymalnemu wykorzystaniu komentarza.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych była w trakcie swojego obowiązywania wielokrotnie nowelizowana. Istotne nowelizacje nastąpiły z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wspomnieć tutaj trzeba choćby o bardzo istotnych zmianach dotyczących ulgi na dzieci. Zmiany te są tym bardziej ważne, jeśli zauważyć, iż dotyczą już rozliczeń rocznych za 2014 r.

Kolejna nowelizacja wprowadziła zaś m.in. tzw. ryczałty samochodowe, czyli regulacje zawierające zasady określania wysokości przychodów pracowników z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych.

Najobszerniejsza nowelizacja wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. dotyczyła m.in. zmian w katalogu zwolnień podatkowych, nowego podejścia do przychodów ze sprzedaży składników majątku nieujętych w ewidencji, określenia zasad opodatkowania kwot przekazanych na inne kapitały spółki kapitałowej w sytuacji jej przekształcenia w spółkę osobową.

Nie można pominąć także bardzo istotnych skutków, jakie zaistniały w związku z drugim orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym tzw. nieujawnionych dochodów. Komentarz analizuje orzeczenie oraz jego skutki.

Autorzy zdecydowali się na uwzględnienie w komentarzu przede wszystkim aktualnie obowiązującego stanu prawnego (na dzień 1 lutego 2015 r.). Małą koncesję uczyniono na rzecz omówienia rozwiązań obowiązujących w latach ubiegłych, przede wszystkim ze względu na to, że rozliczenia podatkowe za rok ubiegły dokonywane są do 30 kwietnia roku następnego. Również płatnicy większość dokumentów związanych z poborem podatku za rok podatkowy obowiązani są sporządzić w roku następnym. Ze względu natomiast na funkcjonujące przepisy przejściowe omówiono także stan prawny obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2007 r., w szczególności w zakresie zwolnień związanych z osiąganiem przychodów ze zbycia nieruchomości.

Niniejsza publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w komórkach obsługi prawno-księgowej firm. Będzie również przydatna dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, jak i wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką podatkową.

Adam Bartosiewicz

Szczecin, luty 2015 r.

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy ustawy

Uwagi wstępne

1.

Artykuł 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) rozpoczyna grupę przepisów ogólnych zawartych w pierwszym rozdziale tej ustawy. Treść i umieszczenie powyższego przepisu zgodne są z przyjętą w polskim systemie prawnym koncepcją układu aktów prawnych. Można się w tym miejscu odwołać do zasad zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z § 20-21 "Zasad...", w przepisach merytorycznych wydziela się przepisy ogólne, określające zakres przedmiotowy i podmiotowy stosunków regulowanych ustawą lub wyłączonych z zakresu jej regulacji.

2.

Artykuł 1określa w najbardziej ogólny sposób przedmiotowy oraz podmiotowy zakres zastosowania przepisów ustawy: obejmują one osoby fizyczne, natomiast przedmiotem jej regulacji jest opodatkowanie dochodów osób fizycznych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX