Komentarze
Opublikowano: LEX 2009
Stan prawny: 1 stycznia 2009 r.
Autorzy komentarza:

PIT. Komentarz

Autorzy fragmentu:

PRZEDMOWA

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest jedną z ważniejszych ustaw podatkowych. W sposób bezpośredni dotyczy ona bowiem około 23 milionów podatników, przy czym są to nie tylko podatnicy PIT. Ma także duże znaczenie dla podatników CIT. Większość z nich występuje bowiem w charakterze płatników albo zaliczki na podatek, albo zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych ma stosunkowo bogatą literaturę. Stosowanie jej przepisów w praktyce nadal jednak napotyka wiele problemów interpretacyjnych. Na rynku wydawniczym wciąż brak jest opracowania, które miałoby charakter kompletny i całościowy, a jednocześnie koncentrowało się nie tylko na rozważaniach teoretycznych, ale w odpowiednim zakresie dotykało także aspektów praktycznych, przydatnych w codziennym stosowaniu przepisów ustawy. W ocenie Autorów i Wydawnictwa publikacja niniejsza wypełnia tę lukę.

Na potrzeby jak najwygodniejszego zastosowania Komentarza został dopasowany także jego układ redakcyjny. Doświadczenia Autorów wskazują bowiem, że klasyczny układ artykułowy - w przypadku komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym niektóre artykuły liczą po kilkanaście stron maszynopisu (choćby art. 21 czy też 23) - znacznie obniża komfort korzystania z komentarza. Z kolei przy układzie "zagadnieniowym" mogą powstawać trudności ze zlokalizowaniem uwag do danego przepisu. Zazwyczaj bowiem mogą być one zamieszczone w ramach kilku zagadnień.

Komentarz niniejszy, w którym klasyczny układ artykułowy został nieco zmodyfikowany przez podzielenie niektórych obszernych artykułów na mniejsze części, a w niektórych przypadkach przez połączenie przepisów zbliżonych tematycznie z różnych jednostek redakcyjnych, łączy zalety obu powyższych rozwiązań, nie powielając żadnej z ich wad. Autorzy i Wydawnictwo wyrażają nadzieję, że przyjęty układ treści sprzyjać będzie optymalnemu wykorzystaniu Komentarza.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych była w trakcie swojego obowiązywania wielokrotnie nowelizowana. Istotna nowelizacja nastąpiła z dniem 1 stycznia 2009 r. (a częściowo - w ramach tej samej nowelizacji - z dniem 1 grudnia 2008 r.). Wprowadzono wówczas m.in. zmiany do przepisów, względem których istniało podejrzenie ich niezgodności z przepisami unijnymi (w tym m.in. o wspólnym opodatkowaniu małżonków, o odliczaniu zagranicznych składek ubezpieczeniowych). Wprowadzono także całkowicie nowe zwolnienia dotyczące przychodów ze sprzedaży nieruchomości, uchylając stare zwolnienia. Powoduje to jednak, że w chwili obecnej - w zależności od tego, kiedy dana nieruchomość została nabyta (wybudowana) - zastosowanie znajdować będzie jeden z trzech systemów opodatkowania przychodów ze zbycia nieruchomości. Zmiany wprowadzono także do przepisów o kosztach uzyskania przychodów. Zmodyfikowano również system poboru zaliczek na podatek i ich płatności przez podatników.

Wspomnieć także należy o istotnych zmianach, jakie miały miejsce w trakcie 2008 r. - w sierpniu 2008 r. wprowadzono tzw. ulgę abolicyjną, zaś we wrześniu 2008 r. - przepisy pozwalające na uwzględnienie skutków podatkowych tzw. zawieszenia działalności.

Wszystkie te zmiany Komentarz szeroko omawia i wyjaśnia. Autorzy zdecydowali się na uwzględnienie w Komentarzu przede wszystkim aktualnie obowiązującego stanu prawnego (na dzień 1 stycznia 2009 r.). Małą koncesję uczyniono względem omówienia rozwiązań obowiązujących w roku ubiegłym, a to przede wszystkim ze względu na to, że rozliczenia podatkowe za rok ubiegły dokonywane są do 30 kwietnia roku następnego. Również płatnicy większość dokumentów związanych z poborem podatku za rok podatkowy obowiązani są sporządzić w roku następnym. Ze względu natomiast na funkcjonujące przepisy przejściowe omówiono także stan prawny obowiązujący przed dniem 1 stycznia 2007 r., w szczególności w zakresie zwolnień związanych z osiąganiem przychodów ze zbycia nieruchomości.

Niniejsza publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób profesjonalnie zajmujących się prawem podatkowym: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w komórkach obsługi prawno-księgowej firm. Będzie również przydatna dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą, jak i wszystkich zainteresowanych szeroko pojętą problematyką podatkową.

Adam Bartosiewicz

Ryszard Kubacki

Szczecin, grudzień 2008 r.

Autorzy fragmentu:
Art. 1Zakres przedmiotowy oraz podmiotowy ustawy

Uwagi wstępne

1.

Artykuł 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., rozpoczyna grupę przepisów ogólnych zawartych w pierwszym rozdziale tej ustawy. Treść i umieszczenie powyższego przepisu zgodne są z przyjętą w polskim systemie prawnym koncepcją układu aktów prawnych. Można się w tym miejscu odwołać do zasad zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z § 20-21 "Zasad...", w przepisach merytorycznych wydziela się przepisy ogólne, określające zakres przedmiotowy i podmiotowy stosunków regulowanych ustawą lub wyłączonych spod jej regulacji.

2.

Artykuł 1określa w najbardziej ogólny sposób przedmiotowy oraz podmiotowy zakres zastosowania przepisów ustawy. Jej przepisy obejmują bowiem osoby fizyczne, natomiast przedmiotem jej regulacji jest...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?