Antoniak-Tęskna Patrycja, Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Stan prawny: 23 maja 2019 r.
Autor komentarza:

Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy; mecenat państwa

1.

Przedmiot regulacji ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) dalej u.o.p.d.k. – określony został w jej art. 1 poprzez odwołanie do dwóch pojęć: pojęcia działalności kulturalnej i powiązanego z nim pojęcia mecenatu państwa.

2.

Definicja legalna działalności kulturalnej, zawarta w art. 1 ust. 1 u.o.p.d.k., odsyła do pojęcia kultury. Obecnie z reguły przyjmuje się, że pojęcie to wywodzi się z języka łacińskiego cultura agri, oznaczającego uprawę i uszlachetnianie roli. Posługiwanie się słowem culturaw kontekście humanistyki zawdzięczamy rzymskiemu pisarzowi Markowi Tuliuszowi Cyceronowi, który w I w. p.n.e., użył go na określenie uprawy i uszlachetniania życia duchowego. Kultura w swoim pierwotnym ujęciu jest zatem rozumiana jako „rezultat działań odniesionych do zjawisk naturalnych, ale w pewien sposób przeciwstawiających się naturze; jako ład narzucony przez człowieka,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX