Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V - OpenLEX

Brolik Jacek i in., Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V

Komentarze
Opublikowano: LEX 2013
Stan prawny: 15 stycznia 2013 r.
Autorzy komentarza:

Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V

Autor fragmentu:

WPROWADZENIE

Przedstawiamy Państwu piąte wydanie komentarza do ordynacji podatkowej z 1997 r. Jego autorzy są w większości pracownikami Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jednocześnie wszyscy związani są z praktyką w sprawach podatkowych, wśród nich zaś są dwaj sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i dwaj sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Komentarz jest opracowaniem najnowszym, ponieważ uwzględnia stan prawny opublikowany do dnia 15 stycznia 2013 r.

Przepisy ordynacji podatkowej ulegają ciągłym zmianom, co wywołuje potrzebę aktualizacji komentarzy do niej. Jakość legislacyjna i merytoryczna przepisów ordynacji podatkowej, poczynając od pierwszej wersji tej ustawy, nie była najwyższa. Pogląd ten podzielił także Trybunał Konstytucyjny w swoich orzeczeniach. Należy żałować, że Trybunał Konstytucyjny nie dostrzegł wszystkich mankamentów tego aktu. Ujawniają się one w orzecznictwie wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, są wskazywane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, a także w literaturze przedmiotu. Z pewnym natomiast opóźnieniem - gdy idzie o czas i zakres zmian w ustawie - reaguje na nie ustawodawca. Faktem jest jednak, że ordynacja podatkowa doczekała się dotychczas już kilkudziesięciu nowelizacji. W 2005 r. ogłoszono po raz pierwszy tekst jednolity ustawy, a w 2012 r. po raz drugi dokonano ujednolicenia tekstu ustawy. Są to ważne zabiegi z zakresu kosmetyki ustawy. Tymczasem ordynacja podatkowa wyraźnie potrzebuje nowego uregulowania, stanowiącego o unormowaniu tzw. ogólnego prawa podatkowego.

Prezentowana Państwu publikacja zawiera komentarz do wszystkich części ustawy, łatwiej bowiem korzystać z jednego, nie zaś z wielu tomów opracowania. W treści komentarza uwzględniamy nie tylko aktualne brzmienie przepisów ordynacji podatkowej, lecz także zamieszczamy i odwołujemy się do wszystkich niezbędnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także wojewódzkich sądów administracyjnych. Powołujemy również pisma i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Ponadto cytujemy i odsyłamy w szczegółach do literatury przedmiotu, i to zarówno książkowej, jak i artykułowej oraz do glos.

Naszą intencją jest bowiem, aby Czytelnikami komentarza byli nie tylko podatnicy, lecz także osoby, które wykonując powierzone im zadania, stosują przepisy ordynacji podatkowej (np. aparat podatkowy, inspektorzy kontroli skarbowej, urzędy celne, płatnicy) lub rozstrzygają o ich stosowaniu (organy odwoławcze, wojewódzkie sądy administracyjne i NSA). Komentarz ma służyć także doradcom podatkowym oraz osobom przygotowującym się do wykonywania tego trudnego zawodu. Jest on wreszcie przeznaczony również dla naukowców i studentów.

W komentarzu wprowadzono podtytuły do poszczególnych artykułów ustawy, został on również opatrzony skorowidzem rzeczowym, co powinno ułatwić Czytelnikom korzystanie z publikacji.

W imieniu autoró

Cezary Kosikowski

Warszawa, luty 2013 r.

Autor fragmentu:
Art. 1Przedmiot regulacji

1.Określenie zakresu ordynacji podatkowej

Artykuł 1 niepoprawnie określa zakres ordynacji podatkowej. Akt ten obejmuje obecnie dwanaście działów:

1)

Przepisy ogólne (art. 1-12);

2)

Organy podatkowe i ich właściwość (art. 13-20);

2a)

Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych (art. 20a-20r);

3)

Zobowiązania podatkowe (art. 21-119);

4)

Postępowanie podatkowe (art. 120-271);

5)

Czynności sprawdzające (art. 272-280);

6)

Kontrola podatkowa (art. 281-292);

7)

Tajemnica skarbowa (art. 293-305);

7a)

Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami (art. 305a-305o);

8)

Przepisy karne (art. 306);

8a)

Zaświadczenia (art. 306a-306n);

9)

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 307-344).

2.Ordynacja podatkowa a kodyfikacja prawa podatkowego

Ordynacja nie dokonała kodyfikacji prawa podatkowego. Objęła dotychczas obowiązujące przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 z późn. zm.) i wybrane (nie zawsze szczęśliwie) przepisy ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?