Lipiec-Warzecha Ludmiła, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz do zmian wprowadzonych przez art. 65 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2010
Stan prawny: 15 lutego 2010 r.
Autor komentarza:

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz do zmian wprowadzonych przez art. 65 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Autor fragmentu:
Art. 2

Zmiany w art. 2 u.o.n.d.f.p., zawierającym odesłanie w zakresie rozumienia najważniejszych terminów związanych z finansami publicznymi, wynika z uchwalenia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, dalej: u.f.p. lub ustawa). W brzmieniu sprzed nowelizacji art. 2 odsyłał do obowiązującej do końca 2009 r. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm., dalej: u.f.p. z 2005 r. lub ustawa z 2005 r.). Określenia finanse publiczne, środki publiczne, jednostka sektora finansów publicznych, budżet, plan finansowy, wydatek, dotacja, rezerwa, sprawozdanie z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz kontrola zarządcza mają znaczenie nadane im w ustawie o finansach publicznych.

Kategoria finansów publicznychma dla odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych znaczenie podstawowe, o czym przesądza już sama nazwa tej instytucji (dyscyplina finansów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX